באמצעות 'מנהל ההתקנים', באפשרותך לראות את הפרטים של תצורת החומרה שלך, לרבות המצב שלה, מנהלי ההתקן הנמצאים בשימוש ומידע אחר.

סעיף זה מספק את ההליכים הבאים אודות אופן הצגת מידע המסופק על-ידי 'מנהל ההתקנים':


תוכן העניינים