השתמש בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של מודולים מקוריים כדי להפעיל מודולים רשומים על-ידי הוספתם לרשימה מודולים, להוסיף או לערוך רישום עבור מודולים מקוריים, או להסיר מודולים מקוריים משרת האינטרנט. לאחר שתרשום מודול, עליך להוסיף אותו גם לרשימה מודולים כדי שהמודול המקורי יפעיל עיבוד בקשות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

בחר מודול רשום אחד או יותר שברצונך להפעיל

בחר את המודול או המודולים הרשומים שברצונך להוסיף לרשימה מודולים בשרת האינטרנט. הוספת מודול לרשימה מודולים תאפשר למודול לעבד בקשות שבוצעו לשרת.

רישום

פתיחת תיבת הדו-שיח רישום מודול מקורי, שבה באפשרותך לרשום מודול מקורי חדש.

הערה

לחצן זה זמין רק ברמת השרת.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת רישום מודול מקורי, שבה באפשרותך לערוך מודול מקורי רשום. לחצן זה זמין רק כאשר מודול רשום נבחר מתוך הרשימה בחר מודול רשום אחד או יותר שברצונך להפעיל.

הערה

לחצן זה זמין רק ברמת השרת.

הסר

הסר את רישום המודול הנבחר משרת האינטרנט. לחצן זה זמין רק ברמת השרת, ורק כאשר מודול רשום נבחר מתוך הרשימה בחר מודול רשום אחד או יותר שברצונך להפעיל.

הערה

כאשר תסיר מודול מתוך הרשימה בדף התכונות מודולים, המודול מושבת אך עדיין רשום בשרת האינטרנט.

למידע נוסף


תוכן העניינים