השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת מפת Script ועריכת מפת Script כדי להוסיף מטפלים מקוריים חדשים, או לערוך קיימים, בשרת האינטרנט. מטפלים מקוריים, המוכרים גם כמנגנוני script, הם קבצי קוד מקורי מסוג .exe או .dll, שמגיבים לבקשות ספציפיות.

הערה

מפות script מספקות תאימות לאחור עם גירסאות מוקדמות של IIS. קבצי ההפעלה חייבים להיות כתובים במפרט CGI, וספריות קישור דינאמי חייבות לתמוך בממשקי הרחבת ISAPI.

אם תמפה סוג של בקשה בקובץ .exe (מנגנון ה- script)‏, CgiModule יטען את קובץ ההפעלה המשויך כאשר בקשה נכנסת לשרת ומתאימה למיפוי המטפל. אם תמפה סוג של בקשה בקובץ .dll (מנגנון ה- script)‏, IsapiModule יטען את קובץ ה- DLL כאשר בקשה נכנסת לשרת ומתאימה למיפוי המטפל. לדוגמה, IIS 7 כולל מיפוי מטפל עבור Active Server Pages (ASP)‎. כל הבקשות עבור קבצי ‎.asp מעובדות על-ידי מנגנון ה- script‏asp.dll, שנטען על-ידי IsapiModule מאחר ש- ASP.DLL הוא הרחבת ISAPI.

הערה

אם תקבע תצורה של מפות script עבור קבצי הפעלה, ודא כי CgiModule רשום ומופעל בדף מודולים. באופן דומה, אם תקבע תצורה של מפות script עבור קבצי DLL, ודא כי IsapiModule רשום ומופעל בדף מודולים.

לאחר שתלחץ על אישור כדי להוסיף או לשמור את מיפוי המטפל, יש להוסיף את קובץ ההפעלה לרשימה הגבלות ISAPI ו- CGI כדי לאפשר לו לפעול.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

נתיב בקשה

הקלד סיומת שם קובץ או שם קובץ עם סיומת, שעבורו ברצונך שהמטפל יעבד בקשות. לדוגמה, אם אתה מעוניין שהמטפל יפעיל את כל הבקשות שבוצעו עבור קבצי ASP, הזן ‎*.asp; או, אם אתה מעוניין שהמטפל יפעיל את כל הבקשות שבוצעו עבור קובץ ספציפי, הזן את שם הקובץ יחד עם הסיומות שלו, לדוגמה, 'Myfile.asp'.

הערה

אם ברצונך לקבוע תצורה של מפת script של תווים כלליים, השתמש בפעולה הוספת מפת Script של תווים כלליים בדף מיפויי מטפל.

קובץ הפעלה

הקלד את הנתיב לתוכנית CGI או להרחבת ISAPI במערכת הקבצים הפיזית.

הערה

אם תציין נתיב של קובץ ‎.exe הכולל רווחים בנתיב, כלול את הנתיב בתוך סימני מרכאות ("). באפשרותך גם לציין פרמטרים של שורת הפקודה עם קבצי ‎.exe. הוראות אלה אינן חלות על קבצי ‎.dll.

אתר את קובץ ‎.exe או את קובץ ‎.dll במערכת הקבצים הפיזית.

שם

הקלד שם תיאורי עבור מיפוי המטפל.

הגבלות בקשה

פתיחת תיבת הדו-שיח הגבלות בקשה שממנה באפשרותך לציין הגבלות אופציונליות נוספות עבור המיפוי.

למידע נוסף


תוכן העניינים