השתמש בדף הגדרות WebDAV כדי לשנות את ההגדרות עבור התכונה WebDAV.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

אפשר סוגי MIME לא ידועים

ציון אם מותר לגשת לסוגי תוכן שעבורם לא מוגדרים סוגי MIME מפורשים.

סוג MIME המוגדר כברירת מחדל

ציון סוג MIME המוגדר כברירת מחדל לשימוש עבור סוגי תוכן שעבורם לא מוגדרים סוגי MIME מפורשים.

אפשר נעילות

ציון אם נעילות WebDAV נתמכות.

ספק נעילה

ציון הספק שבו יש להשתמש כאשר לקוחות אינטרנט מבקשים נעילות.

דרוש נעילה לצורך כתיבה

ציון אם דרושה נעילה לפני שלקוחות אינטרנט יכולים לשמור מסמכים בשרת.

אפשר שאילתות מאפיינים אנונימיות

ציון אם לקוחות אינטרנט יכולים לבקש מאפיינים באופן אנונימי.

אפשר מאפיינים מותאמים אישית

ציון אם מאפיינים מותאמים אישית נתמכים.

הערה

מאפייני מערכת קבצים תמיד נתמכים (לדוגמה, גודל קובץ, תאריך שינוי וכו')

אפשר שאילתות מאפיינים עם עומק אינסופי

ציון אם לקוחות אינטרנט יכולים לבקש מאפיינים עבור תוכן ברמה עמוקה יותר מאוסף האבות והצאצאים הנוכחי.

הערה

ביצוע שאילתות מאפיינים בעלות עומק אינסופי עלול לגזול זמן עיבוד רב של המערכת.

מאגר המאפיינים

פתיחת תיבת הדו-שיח עורך אוספי מרחב שמות, שבה אתה משתמש כדי לציין את ספקי המאפיינים עבור מרחבי שמות של XML של WebDAV.

אפשר סינון סיומות קבצים

ציון עם הגדרות סינון בקשות עבור סיומות שמות קבצים יחולו על בקשות WebDAV.

חשוב

אם האפשרות אפשר סינון סיומות קבצים מוגדרת כ-True, המערכת תדחה בקשות WebDAV עבור קבצים בעלי סיומות שמות קובץ חסומים על-ידי סינון בקשות. לדוגמה, ייתכן שלא תוכל לערוך קובץ בעל סיומת שם קובץ *.config אם הגדרת את האפשרות אפשר סינון סיומות קבצים כ- True והסיומת .config נמצאת ברשימת סיומות שמות הקבצים שנדחות.

אפשר סינון מקטעים מוסתרים

ציון אם הגדרות סינון בקשות עבור מקטעים מוסתרים יחולו על בקשות WebDAV.

חשוב

אם האפשרות אפשר סינון מקטעים מוסתרים מוגדרת כ-True, המערכת תדחה בקשות WebDAV עבור מקטעי קבצים הנחסמים על-ידי הגדרות סינון בקשות. לדוגמה, ייתכן שלא תוכל לערוך קבצים בתיקיות App_Code או Bin של אתר אינטרנט אם תגדיר את אפשר סינון מקטעים מוסתרים מוגדרת כ- True.

אפשר סינון פעלים

ציון אם הגדרות סינון בקשות עבור פעלי HTTP יחולו על בקשות WebDAV.

חשוב

אם האפשרות אפשר סינון פעלים מוגדרת כ-True, המערכת תדחה בקשות WebDAV עם פעלי HTTP הנחסמים על-ידי סינון בקשות. לדוגמה, ייתכן שלא תוכל לערוך קובץ אם תגדיר את האפשרות אפשר סינון פעלים כ- True ותקבע את התצורה של סינון בקשות לחסימת גישה לפעלי WebDAV כגון PROPFIND או PUT.

אפשר פירוט קבצים מוסתרים

ציון אם תוכן המסומן כמוסתר בשרת יוחזר ברישומי קבצים.

אפשר מקטעי מאפיינים מרובים

ציון אם ניתן לציין מאפייני WebDAV במקטעי XML <prop></prop> מרובים.

הערה

חלק מלקוחות האינטרנט משתמשים בתחביר זה.

החזר XML דחוס

ציון אם מודול WebDAV צריך לבטל שליחת החזרת גררה/רצף הזנת שורה אחרי כל שורה של XML בתגובות WebDAV.

החזר מאפיין IsHidden

ציון כי מודול WebDAV צריך להחזיר את המאפיין IsHidden עבור תוכן.

הערה

חלק מלקוחות האינטרנט משתמשים במאפיין זה.

החזר מאפיין IsCollection

ציון אם מודול WebDAV צריך להחזיר את המאפיין IsCollection עבור תוכן.

הערה

חלק מלקוחות האינטרנט משתמשים במאפיין זה.

החזר כותרת MS-Author-Via

ציון אם מודול WebDAV צריך להחזיר את כותרת HTTP 'MS-Author-Via'.

הערה

חלק מלקוחות Microsoft WebDAV משתמשים בכותרת זו.

דרוש גישת SSL

ציון שכל בקשות WebDAV חייבות להשתמש ב- SSL.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

כללי עריכה של WebDAV

פתיחת דף התכונות כללי עריכה של WebDAV כך שתוכל לשנות את רשימת כללי העריכה של WebDAV.


תוכן העניינים