IIS 7 כולל תכונות מתקדמות באבחון ופתרון בעיות של יישומי אינטרנט. IIS תומך באגירת אירועי מעקב עבור בקשה נתונה ושומר אירועים אלה בדיסק רק אם הם שייכים למצב שגיאה שהוגדר על-ידי משתמש. IIS לוכד גם פרטי מצב בזמן אמיתי אודות מאגרי יישומים, תהליכי עובד, אתרים, תחומי יישומים ובקשות פועלות.

הערות

עליך לאפשר רישום מעקב כדי שניתן יהיה ליצור יומן מעקב אחר בקשות שנכשלו.

 שלבהפניה
תיבת סימון

מבט כולל על פתרון בעיות ב- IIS 7.

מבט כללי על פתרון בעיות (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

הגדר תנאי כשל עבור יישומים וקבע תצורה של אירועי המעקב שיש לרשום עבור כל כתובת URL בנפרד.

קביעת תצורה של מעקב עבור בקשות שנכשלו (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

קבע תצורה של הגדרות הרישום של IIS.

קביעת תצורה של רישום (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

הצג רשימה של תהליכי עובד הפועלים בשרת ולהציג רשימה של בקשות המתבצעות כעת עבור כל תהליך עובד.

פיקוח על תהליכי עובד והבקשות המתבצעות כעת

למידע נוסף


תוכן העניינים