השתמש בדף המאפיינים של CGI כדי לקבוע תצורה של יישומי ממשק שער משותף (CGI) בשרת האינטרנט. באפשרותך להגדיר את ערך הזמן הקצוב של CGI עבור קובץ script של CGI, לבודד יישום CGI במסוף משלו או לקבוע תצורה של יישום CGI לפעולה ברמת המערכת או ברמת המשתמש.

השתמש ברשימה תצוגה כדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות, המציינות כיצד ההגדרות יוצגו: שמות ידידותיים, שמות תצורה או שני השמות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

זמן קצוב (hh:mm:ss) ‏[timeout]

ציון הזמן הקצוב (בשניות) עבור יישומי CGI. ברירת המחדל היא 15 דקות (00:15:00).

השתמש במסוף חדש עבור כל קריאה [createCGIWithNewConsole]

ציון אם יישום CGI פועל במסוף משלו. אם הערך אינו מוגדר כ- True, כל יישום CGI יוצר מסוף חדש כאשר הוא מופעל. ערך ברירת המחדל הוא False.

התחזות למשתמש [createProcessAsUser]

קביעה אם תהליך CGI נוצר בהקשר המערכת או בהקשר של המשתמש המבקש. ערך ברירת המחדל הוא True.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים