השתמש בדף התכונות עיון בספריות כדי לשנות את הגדרות התוכן עבור עיון בספריה בשרת האינטרנט. כאשר תגדיר עיון בספריות, כל ספריות המשנה ישתמשו באותן הגדרות, אלא אם כן תעקוף אותן ברמה נמוכה יותר.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שעה

בחר באפשרות זו כדי להציג את שעת השינוי האחרון עבור כל קובץ בפירוט ספריות.

גודל

בחר באפשרות זו כדי להציג את הגודל של כל קובץ בפירוט ספריות.

הרחבה

בחר באפשרות זו כדי להציג את סיומת שם הקובץ של כל קובץ בפירוט ספריות.

תאריך

בחר באפשרות זו כדי להציג את תאריך השינוי האחרון עבור כל קובץ בפירוט ספריות.

תאריך ארוך

בחר באפשרות זו כדי להציג את תאריך השינוי האחרון, בתבנית מורחבת, עבור כל קובץ בפירוט ספריות.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

הפוך לזמין

הפעלת התכונה עיון בספריות. כאשר התכונה מסמך ברירת מחדל מושבתת אך התכונה עיון בספריות מופעלת, דפדפני לקוח מקבלים פירוט ספריות במקום שגיאה 403—אסור. כאשר הן התכונה מסמך ברירת מחדל והן התכונה עיון בספריות מופעלות, IIS מחזיר מסמך ברירת מחדל אם נמצא כזה, או פירוט ספריות אם לא נמצא מסמך ברירת מחדל.

הפוך ללא זמין

השבתת התכונה עיון בספריות. כאשר התכונה מסמך ברירת מחדל והתכונה עיון בספריות מושבתות, דפדפני לקוח מקבלים שגיאה 403—אסור.

למידע נוסף


תוכן העניינים