URLScan היה כלי שירות ש- Microsoft הפיצה כדי לאפשר לך לפקח כל כתובות ה- URL הנכנסות ולהעלים מחרוזות מסוימות לפני שהן עובדו. כלי זה איפשר למנהלי שרת אינטרנט לבצע פעולות כגון חסימת קבצי הפעלה מסוימים, יצירת ספריות מוסתרות שלא ניתן לגשת אליהן באמצעות HTTP, קביעת מגבלות עבור חיבורים ועוד. כל הפונקציונליות הזו נכללה בגירסה זו של IIS.

הערות

אם השתמשת בכלי URLScan ב- IIS 6.0 וברשותך ספריה של ביטויים בקובץ Urlscan.ini, באפשרותך להעביר ביטויים אלה לקבצי תצורת XML החדשים של IIS 7 כדי להמשיך לסנן בקשות HTTP עבור אותם ביטויים.

אם אין באפשרותך להעביר ביטויים אלה באופן מיידי, באפשרותך להמשיך להשתמש באותו קובץ Urlscan.ini. לשם כך, עליך להמשיך להשתמש בכלי URLScan, אך המתקין של UrlScan גירסה 2.5 אינו פועל ב- Windows Server® 2008 R2. כדי לעקוף בעיה זו, העתק את Urlscan.dll ואת Urlscan.ini to לשרת שבו פועל IIS 7 ולאחר מכן התקן את Urlscan.dll כמסנן ISAPI גלובלי ב- IIS.

 שלבהפניה
תיבת סימון

סקור את האופן שבו פועל סינון בקשות.

מבט כולל על סינון בקשות (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

תיבת סימון

קבע תצורה של IIS 7 לסינון בקשות HTTP.

קביעת תצורה של סינון בקשות (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

למידע נוסף


תוכן העניינים