השתמש בתיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות כדי לנהל או לשנות את ברירות המחדל של אתר עבור אתרי FTP יחידים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

אפשר UTF8

ציון אם יש להתיר פעילות של UTF8 (כולל שמות קבצים של UTF8).

ברירת המחדל היא True.

איגודים

ציון אם השילוב של כתובות IP, מחשבים מארחים וירטואליים ויציאות שבהם FTP צריך להאזין לבקשות נכנסות.

מזהה

ציון מספר הזיהוי הייחודי עבור האתר. מספר זה נמצא בשימוש במקום שמות ספריות עבור קבצי יומן רישום וקבצי מעקב.

שם

ציון שם ייחודי עבור האתר.

נתיב פיזי

ציון הנתיב הפיזי של התוכן עבור הספריה הווירטואלית.

הפעל באופן אוטומטי

ציון אם יש להפעיל את האתר עם יצירתו או כאשר שירות FTP מופעל. הפעלת אתר מגדירה מאפיין זה כ- True; עצירת אתר מגדירה מאפיין זה כ- False.

ברירת המחדל היא True.

זמן קצוב לערוץ בקרה

ציון הזמן הקצוב (בשניות) שבו הפעלת FTP תתנתק באופן אוטומטי עקב העדר פעילות.

ברירת המחדל היא 120.

זמן קצוב לערוץ נתונים

ציון הזמן הקצוב (בשניות) שבו ערוץ הנתונים יתנתק באופן אוטומטי עקב העדר פעילות.

אם תשתמש בערכי ברירת המחדל לזמן קצוב, הן עבור ערוץ בקרה והן עבור ערוץ נתונים, ערוץ הנתונים ינותק ראשון ולאחר מכן תתנתק ההפעלה אם לאחר 120 שניות עדיין לא תהיה פעילות.

ברירת המחדל היא 30.

הפיכת אגירת Socket ללא זמינה

ציון אם אגירת socket תשתמש עבור אתרים המובחנים לפי כתובת IP במקום לפי מספר יציאה או שם מחשב מארח.

ברירת המחדל היא False.

מספר חיבורים מרבי

ציון המספר המרבי של חיבורים בו-זמניים לשרת.

ברירת המחדל היא 4294967295.

איפוס לאחר הגעה למספר חיבורים מרבי

ציון אם לנתק הפעלת FTP בעת שליחת התגובה על מספר מרבי של חיבורים.

ברירת המחדל היא False.

מצבור האזנה לשרת

ציון מספר רכיבי ה- Socket הממתינים שיכולים להיכלל בתור.

ברירת המחדל היא 60.

זמן קצוב לא מאומת

ציון הזמן הקצוב (בשניות) בין יצירת חיבור חדש לבין הניסיון לאמת חיבור זה.

ברירת המחדל היא 30.

אפשר קריאת קבצים בעת טעינה

ציון אם ניתן לקרוא קבצים בזמן שהם מועברים לשרת.

ברירת המחדל היא False.

אפשר החלפה בעת שינוי שם

ציון אם קבצים יכולים להחליף קבצים אחרים בעת שינוי שמם.

ברירת המחדל היא False.

שמור טעינות חלקיות

ציון אם יש לשמור על קבצים שנטענו באופן חלקי. (לדוגמה, כאשר העברת קובץ מסתיימת לפני הזמן).

ברירת המחדל היא False.

הערה

אם הלקוח סוגר את החיבור באופן מבוקר עקב כשל, הנתונים שנטענו באופן חלקי עשויים להימחק.


תוכן העניינים