השתמש בדף התכונות NET Globalization כדי לקבוע את את התצורה של הגדרות הגלובליזציה של ‎.NET Framework. גלובליזציה היא תהליך של הפיכת קוד יישום לבינלאומי, ולאחר מכן התאמת היישום לשפות ולתרבויות אחרות. תהליך האינטרנציונליזציה מאפשר לתרגם, לאחסן, לאחזר ולהציג תוכן יישום עבור כל אזור, באמצעות אותו בסיס קוד יישום כאשר הדבר אפשרי. האזור כולל שילוב של שפה וסביבה תרבותית. הגדרות אזור כוללות תבניות תאריך, שעה, מטבע, מספרי טלפון וכן הלאה. התאמה לשפות אחרות פירושה התאמת היישום שלך לאזורים אחרים על-ידי תרגום ועיצוב תוכן בהתאם לתרבות, ללא ביצוע שינויים בקוד עצמו, ככל שהדבר אפשרי.

באפשרותך לקבוע את התצורה של הגדרות הגלובליזציה הבאות של ‎.NET Framework ב- IIS 7:

  • הגדרות תרבות כגון תרבות ממשק משתמש

  • הגדרות קידוד כגון קידוד עבור כותרות תגובה

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

תרבות[culture]

ציון תרבות ברירת המחדל לצורך עיבוד בקשות אינטרנט נכנסות.

אפשר תרבות מבוססת לקוח[enableClientBasedCulture]

קבלה או הגדרה של ערך המציין אם המאפיינים Culture ו- UICulture צריכים להיות מבוססים על ערך שדה הכותרת AcceptLanguage שנשלח על-ידי דפדפן הלקוח.

תרבות ממשק משתמש[uiCulture]

ציון תרבות ברירת המחדל לצורך עיבוד חיפושי משאבים תלויי אזור.

קובץ[fileEncoding]

ציון קידוד הקובץ עבור ניתוח קבצים מסוג ‎.aspx‏, ‎.asmx ו- ‎.asax. קבצי Unicode ו- UTF-8 הנשמרים עם קידומת סימן של סדר בתים מזוהים באופן אוטומטי, ללא תלות בערך של תכונה זו.

בקשות[requestEncoding]

ציון הקידוד המשוער עבור כל בקשה נכנסת, כולל נתונים שהוצבו ומחרוזת השאילתה.

אם הבקשה כוללת כותרת בקשה שמכילה תכונה מסוג Accept-Charset, היא גוברת על תכונה זו בתצורה.

קידוד ברירת המחדל הוא UTF-8, שצוין במקטע הגלובליזציה בקובץ Machine.config שנוצר כאשר ‎.NET Framework הותקן. אם לא צוין קידוד בקשה בקובץ Machine.config או בקובץ Web.config, הקידוד מוגדר כברירת מחדל להגדרת האזור שנקבעה תחת 'אפשרויות אזוריות ואפשרויות שפה' עבור המחשב.

ביישומים בעלי שרת יחיד, תכונה זו והתכונה responseEncoding צריכות להיות זהות. במקרה הפחות נפוץ (יישומים של שרתים מרובים שבהם קידודי השרת המשמשים כברירת מחדל שונים עבור כל שרת) באפשרותך לשנות את קידוד הבקשה והתגובה באמצעות קבצי Web.config המקומיים.

כותרות תגובה[responseHeaderEncoding]

ציון קידוד התוכן של כותרות התגובות.

תגובות[responseEncoding]

ציון קידוד התוכן של התגובות.

קידוד ברירת המחדל הוא UTF-8, שצוין במקטע הגלובליזציה בקובץ Machine.config שנוצר כאשר ‎.NET Framework הותקן. אם לא צוין קידוד תגובה בקובץ Machine.config או בקובץ Web.config, הקידוד מוגדר כברירת מחדל להגדרת האזור שנקבעה תחת 'אפשרויות אזוריות ואפשרויות שפה' עבור המחשב.

ביישומים בעלי שרת יחיד, תכונה זו והתכונה responseEncoding צריכות להיות זהות. במקרה הפחות נפוץ (יישומים של שרתים מרובים שבהם קידודי השרת המשמשים כברירת מחדל שונים עבור כל שרת) באפשרותך לשנות את קידוד הבקשה והתגובה באמצעות קבצי Web.config המקומיים.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים