השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת ספק ועריכת ספק כדי להוסיף או לשנות ספק ב- IIS כאשר ברשותך יישום שמשתמש בשירות מבוסס ספק כדי לאחסן נתונים במסד נתונים או במאגר נתונים אחר. המאפיינים המוצגים בתיבת הדו-שיח תלויים בסוג הספק שתבחר להוסיף או לערוך.

3 סוגי הספקים השונים שבאפשרותך להוסיף או לערוך הם:

  • תפקידים - אספקת ממשק בין שירות ניהול התפקידים של ASP.NET ("מנהל האישורים") לבין מקורות נתונים של תפקיד.

  • משתמשים - אספקת ממשק בין שירות החברות של ASP.NET לבין מקורות נתונים של חברות.

  • פרופיל - אספקת ממשק בין שירות הפרופיל של ASP.NET לבין מקורות נתונים של פרופיל.

הערה

תיבות הדו-שיח הוספת ספק ועריכת ספק מאפשרות להוסיף או לערוך את רוב המאפיינים של ספק, אך לא את כולם. באפשרותך להגדיר מאפיינים נוספים עבור כל ספק בקובץ Web.config של יישום האינטרנט. לקבלת מידע נוסף אודות ספקים, ראה מודל ספק של ASP.NET 2.0: מבוא למודל ספק (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

סוג

הגדרת סוג הספק.

שם

הגדרת השם של ספק.

אופן פעולה

הגדרת חלק מאופני הפעולה עבור ספקי משתמש חברות. הגדרת הערך של אחד או יותר מאופני הפעולה כ- True מפעילה אופן פעולה זה:

  • EnablePasswordReset - קביעה אם ניתן לאפס סיסמאות באמצעות פעולת השירות ResetPassword של הספק. הגדרת ברירת המחדל היא False.

  • EnablePasswordRetrieval - קביעה אם ניתן לאחזר סיסמאות באמצעות פעולת השירות GetPassword של הספק. הגדרת ברירת המחדל היא False.

  • RequiresQuestionAndAnswer - קביעה אם יש לספק תשובת סיסמה בעת קריאה לפעולות השירות GetPassword ו- ResetPassword של הספק. הגדרת ברירת המחדל היא False.

  • RequiresUniqueEmail - קביעה אם לכל משתמש רשום חייבת להיות כתובת דואר אלקטרוני ייחודית. הגדרת ברירת המחדל היא False.

  • StorePasswordInSecureFormat - קביעה אם יש לבצע תהליך hash עבור סיסמאות. הגדרת ברירת המחדל היא False.

נתונים

הגדרת השם של מחרוזת החיבור המשמש כדי להתחבר למסד הנתונים. הזן את השם של מחרוזת חיבור בתיבת הסימון ConnectionStringName.

כללי

קביעת הגדרות כלליות עבור הספק. הגדרות אלה הן אופציונליות וכוללות:

  • ApplicationName - קביעת הנתיב הווירטואלי של היישום בתיבה ApplicationName. אם לא תציין ערך בתיבה ApplicationName, רכיב ה- API של החברות יוגדר כברירת מחדל כ- HttpContext.Current.Request.ApplicationPath. ערך זה נקבע רק בזמן ריצה.

  • תיאור - הצגת תיאור של הספק.

שונות

מתן אפשרות לקביעת תצורה של זוגות שם וערך ספציפיים לספק. כדי להוסיף ולהסיר זוגות שם וערך, לחץ על לחצן לצד השדה הגדרות ספציפיות לספק במקטע שונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים