השתמש בדף המאפיינים ASP כדי לנהל רשימה של הגדרות תצורה של ASP (קלאסי).

השתמש ברשימה תצוגה כדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות, המציינות כיצד ההגדרות יוצגו: שמות ידידותיים, שמות תצורה או שני השמות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

דף קוד [codePage]

ציון דף הקוד של ברירת המחדל עבור יישום ASP.

אפשר אגירה [bufferingOn]

קביעה אם תתבצע אגירה של פלט מיישום ASP. ברירת המחדל היא True.

אפשר קידוד מקוטע [enableChunkedEncoding]

קביעה אם קידוד מעבר מקוטע של HTTP 1.1 מופעל עבור שירות World Wide Web Publishing (שירות WWW). ברירת המחדל היא True.

הפעל HTML Fallback‏ [[enableAspHtmlFallback]

קביעת אופן הפעולה של ASP כאשר תור הבקשה מלא. כאשר אפשרות זו מוגדרת כ- True‏, ASP יחפש קובץ HTML שעבורו נוסף הצירוף _asp לשם הקובץ, ויחזיר את הקובץ, אם נמצא כזה. לדוגמה, אם השם של קובץ ‎.asp המבוקש הוא Hello.asp, השם של קובץ ‎.htm שמוחזר יהיה Hello_asp.htm. אם הקובץ לא קיים, תוחזר שגיאת HTTP מס' 500.13 (שרת עמוס מדי) HTTP למחשב הלקוח. שגיאה זו תוחזר גם אם הערך יוגדר כ- False. ערך ברירת המחדל עבור תכונה זו הוא True.

אפשר נתיבי אב [enableParentPaths]

קביעה אם דף ASP מאפשר נתיבים יחסיים לספריה הנוכחית (באמצעות הסימון "...\") או מעל הספריה הנוכחית. ברירת המחדל היא False.

מרווח זמן לבדיקת חיבור לקוח [queueConnectionTestTime]

ציון פרק הזמן שהבקשה יכולה להמתין בתור. אם הבקשה ממתינה בתור זמן ארוך יותר מהזמן שצוין, ASP מבצע בדיקה כדי לקבוע אם מחשב הלקוח עדיין מחובר לפני הפעלת הבקשה. אם הלקוח כבר אינו מחובר, הבקשה לא מעובדת ונמחקת מהתור. ברירת המחדל היא 00:00:03 שניות.

מגבלה מרבית של גוף ישות מבקשת [maxRequestEntityAllowed]

ציון מספר הבתים המרבי המותר בגוף הישות של בקשת ASP. ברירת המחדל היא 200000 בתים.

אורך תור [requestQueueMax]

ציון המספר המרבי של בקשות ASP בו-זמניות שיכולות להיכלל בתור. ברירת המחדל היא 3000.

זמן קצוב לתור בקשה [queueTimeout]

ציון פרק הזמן שבה בקשת script של ASP יכולה להמתין בתור. ברירת המחדל היא 00:00:00 (אינסוף).

מגבלת אגירת תגובות [bufferingLimit]

הגדרת הגודל המרבי של מאגר ASP. אם אגירת התגובות מופעלת, מאפיין זה שולט במספר המקבי של בתים שדף ASP יכול לכתוב למאגר התגובות לפני ביצוע פעולת ריקון. ברירת המחדל היא 4194304 בתים.

זמן קצוב ל- Script ‏[scriptTimeout]

ציון משך הזמן המוגדר כברירת מחדל שבו דפי ASP יאפשר ל- script לפעול לפני ניסיון לעצור את פעולת קובץ ה- script וכתיבת אירוע ביומן האירועים של Windows. ברירת המחדל היא 00:01:30 דקות.

מגבלת הליכי משנה לכל מעבד [processorThreadMax]

ציון המספר המרבי של הליכי משנה של עובד לכל מעבד ש- IIS עשוי ליצור כדי להפעיל בקשות ASP. ברירת המחדל היא 25.

מזהה אזור [lcid]

הגדת מזהה האזור (LCID) המוגדר כברירת מחדל עבור יישום. מזהי אזור מגדירים כיצד יעוצבו תאריכים, שעות ומטבעות. ערך ברירת המחדל הוא 1033, שמייצג את השפה האנגלית של ארה"ב (en-us).

הפעל מחדש בעת שינוי תצורה [enableApplicationRestart]

קביעה אם ניתן להפעיל מחדש באופן אוטומטי יישום ASP כאשר מתבצע שינוי במאפייני תצורה קריטיים של יישום זה. ברירת המחדל היא True.

חישוב מספרי שורות [calcLineNumber]

קביעה אם ASP צריך לחשב ולאחסן את מספר השורה של כל שורת קוד שמתבצעת, כדי לספק מספר זה בדוח שגיאות. ברירת המחדל היא True.

אתר חריגים של רכיב COM ‏[exceptionCatchEnable]

קביעה אם דפי ASP לוכדים חריגים שהתקבלו מרכיבים. אם אפשרות זו מוגדרת כ- False, דף ASP לא מאתר חריגים שהרכיב התריע עליהם. מצב זה עשוי לגרום לכך שהחריג יטופל על-ידי שכבה אחרת של התהליך, כגון VB Script או תהליך העובד של IIS (כשבדרך כלל תהליך העובד מסתיים). ברירת המחדל היא True.

אפשר איתור באגים בצד הלקוח [appAllowClientDebug]

קביעה אם מופעל איתור באגים בצד הלקוח של ASP. ברירת המחדל היא False.

הפעל בקשות לרישום שגיאות [logErrorRequests]

קביעה אם שרת האינטרנט כותב שגיאות ASP לחלק של היישום ביומן האירועים של Windows. כברירת מחדל, שגיאות ASP נכתבות בדפדפן הלקוח ובקבצי יומן רישום של IIS. ברירת המחדל היא True.

אפשר איתור באגים בצד השרת [appAllowDebugging]

קביעה אם איתור באגים של ASP מופעל בשרת. ברירת המחדל היא False.

רשום שגיאות ביומן NT‏ [errorsToNTLo]

ציון אילו שגיאות ASP ייכתבו ביומן האירועים של Windows. כברירת מחדל, שגיאות ASP נכתבות בדפדפן הלקוח ובקבצי יומן רישום של IIS. ברירת המחדל היא False.

הפעל פונקציות On End באופן אנונימי [runOnEndAnonymously]

קביעה אם פונקציות ASP הגלובליות SessionOnEnd ו- ApplicationOnEnd צריכות לפעול כמשתמש אנונימי. אם אפשרות זו מוגדרת כ- False, הפונקציות לא פועלות. ברירת המחדל היא True.

הודעת שגיאה של Script ‏[scriptErrorMessage]

ציון הודעת השגיאה שתישלח לדפדפן אם שגיאות איתור באגים ספציפיות לא נשלחות ללקוח. הודעת ברירת המחדל שנשלחת היא "אירעה שגיאה בשרת בעת עיבוד כתובת URL. פנה למנהל המערכת שלך".

שלח שגיאות לדפדפן [scriptErrorSentToBrowser]

קביעה אם שרת האינטרנט כותב פרטים ספציפיים של איתור באגים (שם קובץ, שגיאה, מספר שורה, תיאור) לדפדפן הלקוח, בנוסף לרישום פרטים אלה ביומן הבקשות של IIS. ברירת המחדל היא True.

שפת Script ‏[scriptLanguage]

ציון שפת ה- script המוגדרת כברירת מחדל עבור כל יישומי ASP הפועלים בשרת האינטרנט. ברירת המחדל היא VBScript.

אחסון במטמון של נתיב ספריה [diskTemplateCacheDirectory]

הצגת שם הספריה שבה משתמש ASP לאחסון תבניות ASP שעברו הידור בדיסק לאחר גלישה של מטמון הזיכרון הנכנס. ברירת המחדל היא תבניות שעברו הידור של systemroot\inetpub\temp\ASP.

הפעל אחסון במטמון של ספריית סוגים [enableTypelibCache]

קביעה אם ספריות הסוגים מאוחסנות במטמון השרת. ברירת המחדל היא True.

מספר מרבי של קבצים המאוחסנים במטמון הדיסק [maxDiskTemplateCacheFiles]

ציון המספר המרבי של תבניות ASP שעברו הידור שניתן לאחסן. ברירת המחדל היא 2000.

מספר מרבי של קבצים המאוחסנים במטמון הזיכרון [scriptFileCacheSize]

ציון מספר קבצי ה- script שעברו הידור מראש שיש לאחסן במטמון. אם ערך זה מוגדר כ- 0, לא מאוחסנים קבצי script במטמון. אם ערך זה מוגדר כ- 4291967295, כל קבצי ה- script המבוקשים מאוחסנים במטמון. מאפיין זה משמש לכוונון הביצועים, בהתאם לכמות הזיכרון הזמינה ולנפח התעבורה של קבצי ה- script. ברירת המחדל היא 500.

מספר מרבי של מנועי Script המאוחסנים במטמון [scriptEngineCacheMax]

ציון המספר המרבי של מנועי scripting שדפי ASP ישמרו מאוחסנים במטמון הזיכרון. ברירת המחדל היא 250.

אפשר רכיבים זה לצד זה [appServiceFlags]

הפעלת הרכבות של COM+‎ זו לצד זו, המאפשרות ליישומי ASP לציין באיזו גירסה של קובץ DLL או רכיב COM של המערכת יש להשתמש. ברירת המחדל היא False.

הפעל עוקב [appServiceFlags]

הפעלת עוקב COM+‎, המאפשר למנהלי מערכת או מפתחים לאתר באגים ביישומי ASP. ברירת המחדל היא False.

ביצוע ב- MTA ‏[executeInMta]

קביעה אם ASP יכול להפעיל קבצי script בתא מרובה הליכי משנה. ברירת המחדל היא False.

קבל מודל הלכי משנה של רכיב [trackThreadingModel]

קביעה אם IIS בודק את מודל הליכי המשנה של רכיבים הנוצרים על-ידי היישום שלך. ברירת המחדל היא False.

מזהה מחיצה [partitionID]

הגדר מאפיין זה למזהה ייחודי גלובלי (GUID) של מחיצת COM+‎. כאשר מאפיין זה מוגדר, הגדר את הרכיב השתמש במחיצה כ- True.

רכיבים זה לצד זה [sxsName]

הגדר מאפיין זה לשם של יישום COM+‎. כאשר מאפיין זה מוגדר, הגדר את הרכיב אפשר רכיבים זה לצד זה כ- True.

השתמש במחיצה [appServiceFlags]

בידוד יישום במחיצות COM+‎ משלהם. כאשר מאפיין זה מוגדר כ- True, עליך להגדיר ערך עבור הרכיב מזהה מחיצה. ברירת המחדל היא False.

אפשר מצב הפעלה [allowSessionState]

מתן אפשרות להתמדת מצב הפעלה עבור יישום ASP. ברירת המחדל היא True.

מספר מרבי של הפעלות [max]

ציון המספר המרבי של הפעלות בו-זמניות ש- IIS יאפשר. ברירת המחדל היא 2147483647.

מזהה חדש בחיבור מאובטח [keepSessionIdSecure]

יצירת קובץ cookie חדש כאשר נוצר מעבר מחיבור לא מאובטח לחיבור מאובטח. ברירת המחדל היא True.

זמן קצוב [timeout]

ציון משך הזמן שבו אובייקט הפעלה נשמר לאחר ביצוע הבקשה האחרונה המשויכת לאובייקט. ברירת המחדל היא 00:20:00.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

החל

שמירת השינויים שביצעת בדף התכונות.

ביטול

ביטול השינויים שביצעת בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים