השתמש בדף האשף ספק אישורים כדי לציין אישורים להתחברות לשרת, אתר או יישום באמצעות מנהל IIS. האישורים שצוינו בדף זה יכולים להיות חשבונות משתמש של Windows או חשבונות משתמש של מנהל IIS.

אם תקבל שגיאה כאשר תנסה להתחבר לשרת, בדוק את הבעיות האפשריות הבאות:

  • טעית בהקלדת ערך, כגון שם השרת או אישורי המשתמש.

  • בשרת האינטרנט שאליו אתה מתחבר לא פועל IIS. לא ניתן להשתמש ב- מנהל IIS ב- IIS כדי להתחבר לשרת אינטרנט שבו פועלת גירסה קודמת של IIS.

  • שירות הניהול אינו מופעל בשרת האינטרנט.

  • כלל חומת אש מונע את החיבור.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם משתמש

הקלד את שם המשתמש של חשבון בעל הרשאה להתחבר לשרת, אתר או יישום.

הערה

רק מנהלי שרת יכולים להתחבר לשרת באמצעות מנהל IIS.

סיסמה

הקלד את הסיסמה המשויכת לשם המשתמש.

למידע נוסף


תוכן העניינים