IIS 7 מספק ממשק משתמש חדש, מנהל IIS, המאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות:

  • ניהול IIS ו- ASP.NET בכלי אחד.

  • הצגת פרטי תקינות ואבחון הכוללים אפשרות להציג את הבקשות הפועלות כעת בזמן אמיתי.

  • קביעת תצורה של מתן הרשאות למשתמשים ותפקידים עבור אתרי אינטרנט ויישומי אינטרנט.

  • התחבר לשרת אינטרנט, לאתר או ליישום מרחוק באמצעות HTTP.

בנוסף, באפשרותך להרחיב את ממשק המשתמש כדי לכלול פונקציונליות מותאמת אישית משלך.

עזרה באמצעות F1

מנהל IIS מספק תיאורים של כל רכיבי ממשק המשתמש בכל דף תכונות, תיבת דו-שיח ודף אשף הכלולים ב- מנהל IIS. כדי להציג עזרה זו, הקש על מקש F1 בדף התכונות הפעיל, בתיבת הדו-שיח הפעילה או בדף האשף הפעיל.

עזרה עבור תפריטים ושורת המשימות

לקבלת תאימות עם יישומי snap-in של Microsoft Management Console (MMC), העזרה של מנהל IIS זמינה הן בתפריטים והן בשורת המשימות של יישום ה- snap-in.

עזרה עבור תפריט

שורת התפריטים כוללת תפריט עזרה. מתוך תפריט זה, באפשרותך להציג עזרה אודות ממשק המשתמש, בנוסף לכל תכני העזרה הזמינים במחשב. אם אתה מחובר לאינטרנט, באפשרותך לדפדף ל- Windows Server 2008 Technical Library ב-Microsoft TechNet (ייתכן שהדף יוצג באנגלית) כדי לראות את כל תכני העזרה הזמינים של IIS 7 עבור מנהלי IT.

עזרה עבור שורת המשימות

שורת המשימות מציגה סמל עזרה שעליו באפשרותך ללחוץ כדי להציג עזרה אודות ממשק המשתמש של IIS 7. שורת המשימות מופיעה בחלק העליון של כל דף ממשק משתמש.

עזרה עבור חלונית הפעולות

חלונית פעולות מציגה סמל עזרה שעליו באפשרותך ללחוץ כדי להציג עזרה אודות ממשק המשתמש של IIS 7. חלונית פעולות מופיעה בכל דף ממשק משתמש.


תוכן העניינים