השתמש בדף אירועי מיחזור לרישום ביומן של אשף עריכת הגדרות מיחזור של מאגר יישומים כדי להגדיר את IIS להתחבר לאירוע בעת מיחזור תהליך עובד.

באפשרותך להגדיר את IIS לרישום מידע עבור אירועי מיחזור שתגדיר, לדוגמה, בפרק זמן קבוע, או עבור אירועי מיחזור המתרחשים בזמן ריצה, לדוגמה, כאשר ISAPI מצהיר על עצמו כלא תקין.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

מרווחי זמן סדירים

בחר באפשרות זו כדי לרשום אירוע כאשר תהליך עובד ממוחזר במרווח זמן שצוין. אפשרות זו זמינה רק כאשר האפשרות מרווחי זמן סדירים (בדקות) נבחרת, ומרווח הזמן צוין בדף האשף הקודם.

שימוש בזיכרון וירטואלי

בחר באפשרות זו כדי לרשום אירוע כאשר תהליך עובד ממוחזר לאחר שימוש בכמות זיכרון וירטואלי שצוינה. אפשרות זו זמינה רק כאשר האפשרות שימוש בזיכרון וירטואלי (בבתים) נבחרת, ומספר הקילו-בתים צוין בדף האשף הקודם.

מספר בקשות

בחר באפשרות זו כדי לרשום אירוע כאשר תהליך עובד ממוחזר לאחר שהמערכת מגיעה למספר בקשות שצוין. אפשרות זו זמינה רק כאשר האפשרות מספר קבוע של בקשות נבחרת, ומספר בקשות צוין בדף האשף הקודם.

זמנים מתוזמנים

בחר באפשרות זו כדי לרשום אירוע כאשר תהליך עובד ממוחזר בזמן שצוין. אפשרות זו זמינה רק כאשר האפשרות זמנים ספציפיים נבחרת, ומרווח הזמן צוין בדף האשף הקודם.

שימוש בזיכרון פרטי

בחר באפשרות זו כדי לרשום אירוע כאשר תהליך עובד ממוחזר לאחר שימוש בכמות זיכרון פיזי שצוינה. אפשרות זו זמינה רק כאשר האפשרות שימוש בזיכרון פרטי (בבתים) נבחרת, ומספר הקילו-בתים צוין בדף האשף הקודם.

לפי דרישה

בחר באפשרות זו כדי לרשום אירוע בעת מיחזור תהליך עובד באמצעות מנהל IIS או Appcmd.exe כדי לתקן בעיה.

שינויים בתצורה

בחר באפשרות זו כדי לרשום אירוע כאשר שינוי בתצורה גורם למיחזור של מאגר היישומים.

ISAPI לא תקין

בחר באפשרות זו כדי להתחבר לאירוע כאשר הרחבת ISAPI מדווחת לתהליך העובד שהיא אינה תקינה.

למידע נוסף


תוכן העניינים