השתמש בדף התכונות כותרות של תגובות HTTP כדי לנהל רשימה של זוגות שמות וערכים שמכילים מידע אודות דף מבוקש וכדי להגדיר כותרות HTTP משותפות.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם

הצגת חלק השם של זוג שם-ערך בכותרת של תגובת HTTP.

ערך

הצגת חלק הערך של הזוג שם-ערך בכותרת של תגובת HTTP.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוסף

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת כותרת של תגובת HTTP מותאמת אישית שבה באפשרותך להוסיף כותרת.

הגדרת כותרות משותפת

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרת כותרות של תגובות HTTP משותפות שבה באפשרותך להגדיר כותרות של keep-alive של HTTP ושל תפוגת תוכן אינטרנט.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת כותרת של תגובת HTTP מותאמת אישית שבה באפשרותך לערוך כותרת. פעולה זו זמינה רק בעת בחירה בפריט מתוך הרשימה בדף התכונות.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים