יצירת ערכת תוצאות עבור טבלה, הכוללת רשימת עמודות עבור הטבלה או הטבלאות. כאשר תבקש עמודות עבור synonym מסוג PUBLIC, עליך להגדיר את התכונה של חיבור SYNONYMCOLUMNS ולציין מחרוזת ריקה כארגומנט szTableOwner. בעת החזרת עמודות ל- synonyms מסוג PUBLIC, מנהל ההתקן מגדיר את העמודה TABLE NAME למחרוזת ריקה. ערכת התוצאות מכילה עמודה נוספת, ORDINAL POSITION, בסוף כל שורה. הערך הוא המיקום הסידורי של העמודה בטבלה.