Als u regelmatig een back-up van de DHCP-database (Dynamic Host Configuration Protocol) maakt, loopt u niet het risico dat u gegevens verliest wanneer u de DHCP-database kwijtraakt door bijvoorbeeld een defecte vaste schijf of wanneer de DHCP-database beschadigd raakt. De DHCP Server-service ondersteunt drie back-upmethoden:

 • Synchrone back-ups die automatisch worden gemaakt. Het standaard back-upinterval is 60 minuten. U kunt dit interval wijzigen door de volgende registersleutel te bewerken:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters\BackupInterval

  Waarschuwing

  Het onjuist bewerken van het register kan uw systeem ernstige schade toebrengen. Maak een back-up van alle belangrijke gegevens op de computer voordat u het register wijzigt.

 • Asynchrone (handmatige) back-ups die worden uitgevoerd met behulp van de opdracht backup op de DHCP-console.

Wanneer er een synchrone of een asynchrone back-up wordt gemaakt, wordt de gehele DHCP-database opgeslagen, inclusief het volgende:

 • Alle scopes, waaronder superscopes en multicast-scopes

 • Reserveringen

 • Leases

 • Alle opties, waaronder serveropties, scopeopties, reserveringsopties en klasseopties

 • Alle registerinstellingen en andere configuratie-instellingen (bijvoorbeeld instellingen voor controlelogboeken en locatie-instellingen van mappen) die in de DHCP-servereigenschappen zijn ingesteld. Deze instellingen worden in de volgende subsleutel in het register opgeslagen:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters

Opmerking

Van de referenties (gebruikersnaam, domein en wachtwoord) van de dynamische DNS-update (Domain Name System) die door de DHCP-server worden gebruikt tijdens het registreren van DHCP-clientcomputers in DNS, wordt met geen van de back-upmethoden een back-up gemaakt.

Locaties van back-ups

In dit onderwerp staan de DHCP-database en de back-upmappen van die database in de standaardpaden op de standaardschijf. Het standaardpad voor de back-ups van de DHCP-database is %systemroot%\System32\Dhcp\Backup. U kunt hiervoor een andere lokale map selecteren tijdens het handmatig maken van een back-up of door die map in de eigenschappen van de DHCP-server te wijzigen.

Houd bij het plannen van een back-upstrategie rekening met het volgende:

 • Synchrone back-ups worden gemaakt wanneer de DHCP-service wordt uitgevoerd. Als u asynchrone (handmatige) back-ups maakt, hoeft u alleen de DHCP-service te stoppen wanneer u de database naar een nieuwe server verplaatst.

 • Het pad naar de map voor de back-ups van de DHCP-database moet een lokaal pad zijn.

 • Sla de back-ups van de DHCP-server niet op de vaste schijf op waarop de DHCP-service is geïnstalleerd, en zorg ervoor dat de toegangsbeheerlijst voor de back-upmap alleen de groep Administrators en de groep DHCP-administrators als leden bevat. De handmatige back-ups die u maakt, kunt u ook op andere locaties opslaan, zoals een tapestation. Zorg er echter wel voor dat alleen de juiste personen toegang tot de back-ups hebben. Hiervoor kunt u Windows Back-up gebruiken.

Lidmaatschap van de groep Administrators of DHCP-administrators op de DHCP-server is de minimale vereiste om deze procedure te kunnen uitvoeren.

Back-up van de DHCP-database maken
 1. Open de DHCP MMC-module (Microsoft Management Console).

 2. Klik in de consolestructuur op de DHCP-server die u wilt configureren.

 3. Klik op Back-up maken in het menu Actie.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Naar map zoeken de map waar u de back-up van de DHCP-database wilt opslaan, en klik vervolgens op OK.

Verdere overwegingen

Wanneer u een handmatig gemaakte back-up van de DHCP-database op dezelfde locatie opslaat als de synchrone back-up die om het uur door de DHCP-server wordt gemaakt, wordt de handmatige back-up door de automatische back-up overschreven.

De DHCP-database herstellen

Het herstellen van de DHCP-serverdatabase heeft alleen nut als de database is beschadigd of als die om de een of andere reden verloren is gegaan. Als u niet regelmatig een back-up van die database hebt gemaakt, heeft het waarschijnlijk weinig zin de database te herstellen. Standaard wordt er elk uur door DHCP een synchrone back-up gemaakt in de map %systemroot%\System32\Dhcp\Backup, maar u kunt ook zelf een back-up maken of met een back-upprogramma de database naar een andere locatie kopiëren.

Met de opdracht Herstellen in het menu Actie in de DHCP-module kunt u de DHCP-database vanuit een back-up van het databasebestand Dhcp.mdb terugzetten. Wanneer u de DHCP-database vanuit dat bestand herstelt, worden de volgende gegevens op de server geconfigureerd:

 • Alle scopes, waaronder superscopes en multicast-scopes

 • Reserveringen

 • Leases

 • Alle opties, waaronder serveropties, scopeopties, reserveringsopties en klasseopties

 • Alle registerinstellingen en andere configuratie-instellingen (bijvoorbeeld instellingen voor controlelogboeken en locatie-instellingen van mappen) die in de DHCP-servereigenschappen zijn ingesteld.

Opmerking

Van de referenties (gebruikersnaam, domein en wachtwoord) van de dynamische DNS-update (Domain Name System) die door de DHCP-server worden gebruikt tijdens het registreren van DHCP-clientcomputers in DNS, wordt er met geen van de back-upmethoden een back-up gemaakt. Die gegevens worden dus niet hersteld. Nadat u de DHCP-database hebt hersteld, configureert u de referenties voor uw server en stelt u ook de status van de server in.

Lidmaatschap van de groep Administrators of DHCP-administrators op de DHCP-server is de minimale vereiste om deze procedure te kunnen uitvoeren.

De DHCP-database herstellen
 1. Open de DHCP-module.

 2. Klik in de consolestructuur op de DHCP-server die u wilt configureren.

 3. Klik in het menu Actie op Terugzetten.

 4. Selecteer de map met de back-up van de DHCP-database in het dialoogvenster Naar map zoeken en klik vervolgens op OK.

Opmerkingen
 • Voor het terugzetten van de DHCP-database wordt de DHCP-service tijdelijk stopgezet. Wanneer deze is stopgezet, kunnen DHCP-clients geen contact meer maken met de DHCP-server om IP-adressen op te halen.
 • Alleen DHCP-databases met dezelfde taalversie kunnen worden teruggezet. Een DHCP-database van een DHCP-server met een Engelse taalversie van het besturingssysteem kan bijvoorbeeld niet worden teruggezet op een DHCP-server met een Japanse taalversie van het besturingssysteem.

U kunt met deze procedure ook een DHCP-database van de ene servercomputer (de bronserver) naar een andere servercomputer (de doelserver) verplaatsen.

Aanvullende naslaginformatie

Zie Aanbevolen taken voor de DHCP-serverfunctie voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP (pagina is mogelijk Engelstalig).


Inhoudsopgave