In dit onderwerp worden twee typen sneltoetsen beschreven: sneltoetsen voor het hoofdvenster en sneltoetsen voor het actieve venster.

Sneltoetsen voor het MMC-hoofdvenster

De onderstaande sneltoetsen voor menuopdrachten werken in de hele console of in het hoofdvenster van een console.

Actie Resultaat

CTRL+O

Een opgeslagen console openen.

CTRL+N

Een nieuwe console openen.

CTRL+S

De geopende console opslaan.

CTRL+M

Het dialoogvenster Modules toevoegen of verwijderen openen.

CTRL+W

Een nieuw venster openen.

F5

De inhoud van alle consolevensters vernieuwen.

ALT+SPATIEBALK

Het venster MMC weergeven.

ALT+F4

De console sluiten.

ALT+A

Het menu Actie weergeven.

ALT+L

Het menu Beeld weergeven.

ALT+B

Het menu Bestand weergeven.

ALT+F

Het menu Favorieten weergeven.

ALT+G

Het menu Venster weergeven.

ALT+H

Het menu Help weergeven.

Opmerking

De sneltoets CTRL+W is beschikbaar voor consoles die zijn geopend in de auteursmodus of in de gebruikersmodus met volledige toegang. De andere sneltoetsen met CTRL zijn alleen beschikbaar voor consoles die in de auteursmodus zijn geopend.

Sneltoetsen voor het actieve MMC-venster

De onderstaande sneltoetsen voor menuopdrachten werken in het actieve venster van een console of de inhoud ervan.

Actie Resultaat

CTRL+P

De huidige pagina of het actieve deelvenster afdrukken (als de module over een afdrukfunctie beschikt).

ALT+MINTEKEN

Het menu Venster voor het actieve consolevenster weergeven.

SHIFT+F10

Het snelmenu Actie voor het geselecteerde item weergeven.

F1

Het Help-onderwerp voor het geselecteerde item openen, indien aanwezig.

F5

De inhoud van alle consolevensters vernieuwen.

CTRL+F10

Het formaat van het actieve consolevenster maximaliseren.

CTRL+F5

Het vorige formaat van het actieve consolevenster terugzetten.

ALT+ENTER

Het eigenschappendialoogvenster voor het geselecteerde item weergeven, indien aanwezig.

F2

De naam van het geselecteerde item wijzigen.

CTRL+F4

Het actieve consolevenster sluiten. Als een console slechts één venster heeft, wordt de console afgesloten.

Zie ook