Narzędzie ldifde umożliwia tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów katalogu. Za pomocą narzędzia ldifde można wprowadzić dane z innych usług katalogowych do usług LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services). Narzędzia ldifde można też używać do rozszerzania schematu oraz eksportowania informacji o użytkownikach i grupach do innych aplikacji lub usług. Można na przykład użyć narzędzia ldifde do wyeksportowania obiektów katalogu z innej usługi katalogowej, a następnie użyć narzędzia ldifde do zaimportowania tych obiektów katalogu do wystąpienia usług LDS w usłudze AD.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy wystąpienia usług LDS w usłudze AD. Domyślnie podmiot zabezpieczeń określony jako administrator usług LDS w usłudze AD podczas instalacji tych usług staje się członkiem grupy Administratorzy w partycji konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat grup usług LDS w usłudze AD, zobacz temat Opis użytkowników i grup usług LDS w usłudze AD.

Aby zaimportować lub wyeksportować obiekty katalogu za pomocą programu ldifde
 1. Otwórz wiersz polecenia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaimportować obiekty katalogu, w wierszu polecenia wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

   ldifde -i -f nazwa_pliku -s nazwa_serwera:port -m -a nazwa_użytkownika domena hasło

  • Aby wyeksportować obiekty katalogu, w wierszu polecenia wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

   ldifde -e -f nazwa_pliku -s nazwa_serwera:port -m -a nazwa_użytkownika domena hasło

Parametr Opis

-i

Umożliwia zaimportowanie danych.

-e

Umożliwia wyeksportowanie danych.

-f

Określa plik do zaimportowania lub wyeksportowania.

nazwa_pliku

Nazwa pliku do zaimportowania lub wyeksportowania.

-s

Określa nazwę hosta i port wystąpienia usług LDS w usłudze AD lub innej usługi katalogowej.

nazwa_serwera

Nazwa hosta wystąpienia usług LDS w usłudze AD lub innej usługi katalogowej.

port

Port wystąpienia usług LDS w usłudze AD lub innej usługi katalogowej.

-m

Powoduje ignorowanie (czyli pomijanie podczas importu lub eksportu) atrybutów używanych tylko przez Usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services).

Ten parametr może zostać użyty, gdy obiekty katalogu są eksportowane z istniejącego lasu usług domenowych w usłudze AD i importowane do usług LDS w usłudze AD.

-a

Określa poświadczenia konta. Jeśli ten parametr nie zostanie określony, narzędzie ldifde użyje poświadczeń aktualnie zalogowanego użytkownika.

nazwa_użytkownika

Nazwa użytkownika konta, które ma zostać użyte do utworzenia powiązania z określoną usługą katalogową.

domena

Nazwa domeny konta, które ma zostać użyte do utworzenia powiązania z określoną usługą katalogową.

hasło

Hasło konta, które ma zostać użyte do utworzenia powiązania z określoną usługą katalogową.

-h

Umożliwia importowanie haseł przy użyciu szyfrowania warstwy zabezpieczeń i prostego uwierzytelnienia (SASL).

-c ciąg1 ciąg2

Zamienia wszystkie wystąpienia ciągu określonego przez parametr ciąg1 na ciąg określony przez parametr ciąg2. Usługi LDS w usłudze AD umożliwiają przy zamianie ciągów w plikach ldf używanie stałych #schemaNamingContext i #configurationNamingContext zamiast nazw wyróżniających partycji katalogu schematu i partycji katalogu konfiguracji.

Aby wyświetlić pełną składnię tego polecenia, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

Ldifde /?

Uwagi dodatkowe

 • Aby otworzyć wiersz polecenia, kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

Dodatkowe informacje


Spis treści