Strona Porty służy do określenia portów komunikacyjnych, które będą używane przez usługi LDS w usłudze Active Directory (AD LDS, Active Directory Lightweight Directory Services) do komunikacji z aplikacjami obsługującymi katalogi. Aplikacje obsługujące katalogi lokalizują wystąpienie usług LDS w usłudze AD przy użyciu kombinacji nazwy komputera, na którym jest uruchomione wystąpienie usług LDS w usłudze AD, i numeru portu komunikacyjnego. Do komunikacji z wystąpieniem usług LDS w usłudze AD może być używany protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) lub protokół SSL (Secure Sockets Layer). Dla każdego wystąpienia należy określić numer portu.

Jeśli użytkownik nie ma pewności, jakich numerów portów komunikacyjnych powinien użyć, należy zaakceptować wartości domyślne.

Uwagi
  • W przypadku usług LDS w usłudze AD jest domyślnie używany numer portu komunikacyjnego 389 dla protokołu LDAP i 636 dla protokołu SSL. Jeśli któryś z tych portów jest już używany na komputerze, w usługach LDS w usłudze AD zostanie wybrany pierwszy dostępny port, począwszy od portu 50000.
  • Jeśli jest planowane równoczesne uruchamianie na tym samym komputerze usług LDS w usłudze AD i usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services), usługom LDS w usłudze AD należy przypisać porty o numerach innych niż 389 i 636. Usługi domenowe w usłudze AD wymagają użycia portów 389 i 636 (oraz portów 3268 i 3269, jeśli kontroler domeny, na którym są uruchomione usługi domenowe w usłudze AD, jest skonfigurowany jako wykaz globalny).

Dodatkowe informacje


Spis treści