Certyfikaty są ważnymi poświadczeniami. Administratorzy mogą nie chcieć, aby użytkownicy decydowali o tym, które certyfikaty mają być zaufane i niezaufane. Często decyzja o tym, czy konkretny certyfikat ma być zaufany, czy niezaufany, powinna być podejmowana przez administratora lub osobę mającą wiedzę na temat tego certyfikatu i wpływu jego zaufania na organizację.

Korzystając z zasad grupy, można przeprowadzić wśród klientów dystrybucję poniższych typów certyfikatów.

Typ certyfikatu Opis

Zaufane główne urzędy certyfikacji

Urzędy certyfikacji, którym użytkownik jawnie ufa. Obejmuje wszystkie certyfikaty w magazynie Inne główne urzędy certyfikacji oraz certyfikaty główne organizacji użytkownika i firmy Microsoft.

Zaufanie przedsiębiorstwa

Lista zaufania certyfikatów oferuje mechanizm ufania podpisanym przez siebie certyfikatom głównym od innych organizacji i ograniczania celów, dla których certyfikaty te są zaufane.

Pośrednie urzędy certyfikacji

Certyfikaty wystawione podrzędnym urzędom certyfikacji.

Zaufani wydawcy

Certyfikaty z zaufanych urzędów certyfikacji.

Certyfikaty niezaufane

Certyfikaty, którym użytkownik jawnie nie zaufał, ponieważ są już nieważne dla zamierzonego celu lub pochodzą ze źródła, któremu klienci domeny nie powinni ufać.

Zaufane osoby

Certyfikaty wystawione osobom lub jednostkom, którym użytkownik jawnie zaufał. Najczęściej są to certyfikaty podpisane przez siebie lub certyfikaty, którym użytkownik jawnie zaufał w aplikacji, takiej jak program Microsoft Outlook.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy domeny lub równoważnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby dodać certyfikaty do magazynu zaufanych głównych urzędów certyfikacji dla domeny
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie zasadami grupy.

  2. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie węzeł Obiekty zasad grupy w lesie i domenę zawierającą obiekt zasad grupy (GPO) Domyślne zasady domeny, który chcesz edytować.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt zasad grupy Domyślne zasady domeny, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  4. W Konsoli zarządzania zasadami grupy (GPMC, Group Policy Management Console) przejdź do pozycji Konfiguracja komputera, Ustawienia systemu Windows, Ustawienia zabezpieczeń, a następnie kliknij pozycję Zasady kluczy publicznych.

  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy magazyn Zaufane główne urzędy certyfikacji.

  6. Kliknij polecenie Importuj i postępuj zgodnie z poleceniami Kreatora importu certyfikatów, aby zaimportować certyfikaty.


Spis treści