Do urzędów certyfikacji przedsiębiorstwa w systemie Windows Server 2008 jest dołączona pewna liczba wstępnie skonfigurowanych szablonów certyfikatów tak zaprojektowanych, aby spełnić potrzeby większości organizacji. Szablony te opisano w poniższej tabeli.

Nazwa Opis Użycie klucza Typ podmiotu Opublikowany w Usługach domenowych w usłudze Active Directory (AD DS)? Wersja szablonu

Administrator

Umożliwia podpisywanie listy zaufania i uwierzytelnianie użytkownika.

Podpis i szyfrowanie

Użytkownik

Tak

1

Sesja uwierzytelniona

Umożliwia podmiotowi uwierzytelnianie wobec serwera sieci Web.

Podpis

Użytkownik

Nie

1

Podstawowe EFS

Używany przez system szyfrowania plików (EFS) do szyfrowania danych.

Szyfrowanie

Użytkownik

Tak

1

Wymiana urzędu certyfikacji

Używany do przechowywania kluczy skonfigurowanych do archiwizacji klucza prywatnego.

Szyfrowanie

Komputer

Nie

2

Szyfrowanie CEP

Umożliwia posiadaczowi certyfikatu działanie jako urząd certyfikacji dla żądań prostego protokołu rejestrowania certyfikatów.

Szyfrowanie

Komputer

Nie

1

Podpisywanie kodu

Używany do cyfrowego podpisywania oprogramowania.

Podpis

Użytkownik

Nie

1

Komputer

Umożliwia komputerowi uwierzytelnianie się w sieci.

Podpis i szyfrowanie

Komputer

Nie

1

Urząd certyfikacji krzyżowej

Używany do certyfikacji krzyżowej i subordynacji kwalifikowanej.

Podpis

Urząd certyfikacji z certyfikatem krzyżowym

Tak

2

Replikacja katalogu poprzez e-mail

Używany do replikowania poczty e-mail w usługach AD DS.

Podpis i szyfrowanie

Komputer

Tak

2

Kontroler domeny

Używany przez kontrolery domeny jako certyfikat do wszystkich celów.

Podpis i szyfrowanie

Komputer

Tak

1

Uwierzytelnianie kontrolera domeny

Używany do uwierzytelniania komputerów i użytkowników usługi Active Directory.

Podpis i szyfrowanie

Komputer

Nie

2

Agent odzyskiwania EFS

Umożliwia podmiotowi odszyfrowywanie plików, które zostały wcześniej zaszyfrowane za pomocą systemu szyfrowania plików.

Szyfrowanie

Użytkownik

Nie

1

Agent rejestrowania

Używany do żądania certyfikatów w imieniu innego podmiotu.

Podpis

Użytkownik

Nie

1

Agent rejestrowania (komputer)

Używany do żądania certyfikatów w imieniu innego podmiotu komputera.

Podpis

Komputer

Nie

1

Agent rejestrowania programu Exchange (żądanie offline)

Używany do żądania certyfikatów w imieniu innego podmiotu i podawania nazwy podmiotu w żądaniu.

Podpis

Użytkownik

Nie

1

Tylko podpis programu Exchange

Używany przez usługę zarządzania kluczami programu Microsoft Exchange do wystawiania certyfikatów użytkownikom programu Exchange umożliwiających cyfrowe podpisywanie poczty e-mail.

Podpis

Użytkownik

Nie

1

Użytkownik programu Exchange

Używany przez usługę zarządzania kluczami programu Microsoft Exchange do wystawiania certyfikatów użytkownikom programu Exchange umożliwiających szyfrowanie poczty e-mail.

Szyfrowanie

Użytkownik

Tak

1

IPSEC

Używany przez zabezpieczenia protokołu internetowego (IPsec) do cyfrowego podpisywania, szyfrowania i odszyfrowywania komunikacji sieciowej.

Podpis i szyfrowanie

Komputer

Nie

1

IPSEC (żądanie offline)

Używany przez zabezpieczenia protokołu internetowego (IPsec) do cyfrowego podpisywania, szyfrowania i odszyfrowywania komunikacji sieciowej, gdy w żądaniu jest podana nazwa podmiotu.

Podpis i szyfrowanie

Komputer

Nie

1

Uwierzytelnianie Kerberos

Używany do uwierzytelniania komputerów i użytkowników usługi Active Directory.

Podpis i szyfrowanie

Komputer

Nie

2

Agent odzyskiwania kluczy

Służy do odzyskiwania kluczy prywatnych, które są zarchiwizowane w urzędzie certyfikacji.

Szyfrowanie

Agent odzyskiwania kluczy

Nie

2

Podpisywanie odpowiedzi protokołu OCSP

Używany przez obiekt odpowiadający w trybie online do podpisywania odpowiedzi na żądania informacji o stanie certyfikatów.

Podpis

Komputer

Nie

3

Serwery RAS i IAS

Umożliwia serwerom dostępu zdalnego i serwerom usługi uwierzytelniania internetowego (IAS) uwierzytelnianie swojej tożsamości wobec innych komputerów.

Podpis i szyfrowanie

Komputer

Nie

2

Główny urząd certyfikacji

Używany do dowodzenia tożsamości głównego urzędu certyfikacji.

Podpis

Urząd certyfikacji

Nie

1

Router (żądanie offline)

Używany przez router po otrzymaniu żądania za pośrednictwem prostego protokołu rejestrowania certyfikatów od urzędu certyfikacji mającego certyfikat Szyfrowanie CEP.

Podpis i szyfrowanie

Komputer

Nie

1

Logowanie kartą inteligentną

Umożliwia posiadaczowi uwierzytelnianie się za pomocą karty inteligentnej.

Podpis i szyfrowanie

Użytkownik

Nie

1

Użytkownik karty Smartcard

Umożliwia posiadaczowi uwierzytelnianie się i ochronę poczty e-mail za pomocą karty inteligentnej.

Podpis i szyfrowanie

Użytkownik

Tak

1

Podrzędny urząd certyfikacji

Używany do dowodzenia tożsamości głównego urzędu certyfikacji. Jest wystawiany przez nadrzędny lub główny urząd certyfikacji.

Podpis

Urząd certyfikacji

Nie

1

Podpisywanie listy zaufania

Umożliwia posiadaczowi cyfrowe podpisywanie listy zaufania.

Podpis

Użytkownik

Nie

1

Użytkownik

Używany przez użytkowników do uwierzytelniania poczty e-mail, systemów szyfrowania plików i klientów.

Podpis i szyfrowanie

Użytkownik

Tak

1

Tylko podpis użytkownika

Umożliwia użytkownikom cyfrowe podpisywanie danych.

Podpis

Użytkownik

Nie

1

Serwer sieci Web

Służy do dowodzenia tożsamości serwera sieci Web.

Podpis i szyfrowanie

Komputer

Nie

1

Uwierzytelnianie stacji roboczej

Umożliwia komputerom klienckim uwierzytelnianie tożsamości wobec serwerów.

Podpis i szyfrowanie

Komputer

Nie

2

Podczas duplikowania szablonu certyfikatu w wersji 1 lub w wersji 2 można utworzyć duplikat szablonu w wersji 2 lub w wersji 3 w celu skonfigurowania zaawansowanych opcji dostępnych w nowszych wersjach. Szablony certyfikatów w wersji 3 mogą jednak być wystawiane tylko przez urzędy certyfikacji przedsiębiorstwa działające w systemie Windows Server 2008 i używane tylko przez klientów na komputerach z systemem Windows Server 2008 lub Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wersje szablonów certyfikatów.

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania opcji szablonów certyfikatów, zobacz temat Konfigurowanie szablonu certyfikatu.