Przed uruchomieniem Kreatora sprawdzania poprawności konfiguracji dla klastra pracy awaryjnej należy podjąć przygotowania, takie jak połączenie sieci i magazynu potrzebnych w przypadku klastra. W tym temacie przedstawiono krótki opis tych przygotowań. Aby uzyskać pełną listę wymagań dla klastra pracy awaryjnej, zobacz Opis wymagań klastrów pracy awaryjnej.

W większości przypadków minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w lokalnej grupie Administratorzy lub równoważnej na każdym serwerze. Jest tak dlatego, że ta procedura zawiera kroki związane z konfigurowaniem sieci i magazynu. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby przygotować sprzęt przed sprawdzaniem poprawności klastra pracy awaryjnej
 1. Upewnij się, że całe rozwiązanie klastra, w tym sterowniki, jest zgodne z systemem Windows Server 2008 R2, sprawdzając informacje dotyczące zgodności sprzętu w witrynie firmy Microsoft w sieci Web (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=139145 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

  Ważne

  Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla awaryjnych rozwiązań klastrowych tylko wówczas, gdy wszystkie elementy sprzętowe mają oznaczenie „Certyfikowane dla systemu Windows Server 2008 R2”. Ponadto całe środowisko (serwery, sieć i magazyn) musi przejść pomyślnie wszystkie testy Kreatora weryfikacji konfiguracji, który jest dostępny w przystawce Menedżer klastra pracy awaryjnej.

  Zalecane jest użycie zestawu zgodnych komputerów, które zawierają takie same lub podobne składniki.

 2. W przypadku sieci klastra:

  1. Przejrzyj szczegółowe informacje dotyczące sieci w temacie Opis wymagań klastrów pracy awaryjnej.

  2. Połącz i skonfiguruj sieci, które będą używane przez serwery w klastrze.

   Uwaga

   Istnieje możliwość skonfigurowania sieci klastra polegająca na utworzeniu wstępnej konfiguracji sieci, a następnie uruchomieniu Kreatora sprawdzania poprawności konfiguracji z wybranymi tylko testami sieci (bez wybierania testów magazynu). Gdy zostaną uruchomione tylko testy sieci, ten proces nie zajmie dużo czasu. Korzystając z raportu sprawdzania poprawności, można wprowadzić wszelkie poprawki potrzebne w konfiguracji sieci. Po skonfigurowaniu magazynu należy uruchomić kreatora, wybierając wszystkie testy.

 3. W przypadku magazynu:

  1. Przejrzyj szczegółowe informacje dotyczące pamięci masowej w temacie Opis wymagań klastrów pracy awaryjnej.

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi fizycznego łączenia serwerów z magazynem.

 4. Upewnij się, że dyski (jednostki LUN) do użycia w klastrze są dostępne dla serwerów, które utworzą klaster (i tylko dla tych serwerów). Aby udostępnić dyski lub jednostki LUN, można użyć dowolnego z poniższych interfejsów:

  • Menedżer magazynowania dla sieci SAN firmy Microsoft (część systemu operacyjnego Windows Server 2008 R2). Aby użyć tego interfejsu, należy skontaktować się z producentem magazynu dla pakietu dostawcy usługi dysków wirtualnych (VDS) przeznaczonego dla tego magazynu.

  • W przypadku korzystania z interfejsu iSCSI - odpowiedni interfejs iSCSI.

  • Interfejs dostarczony przez producenta magazynu.

 5. Jeśli zakupiono oprogramowanie kontrolujące format lub funkcję dysku, należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania instrukcji dotyczących sposobu używania tego oprogramowania z systemem Windows Server 2008 R2.

 6. Na jednym z serwerów, z których ma zostać utworzony klaster, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, kliknij polecenie Zarządzanie komputerem, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dyskami. (Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.) W przystawce Zarządzanie dyskami sprawdź, czy dyski klastra są widoczne.

 7. Jeśli chcesz mieć wolumin magazynu większy niż 2 terabajty i za pomocą interfejsu systemu Windows kontrolujesz format dysku, przekonwertuj teraz ten dysk na styl partycji o nazwie tabela partycji GUID (GPT). W tym celu utwórz kopię zapasową wszelkich danych na dysku, usuń z dysku wszystkie woluminy, a następnie w przystawce Zarządzanie dyskami kliknij prawym przyciskiem myszy dysk (nie partycję) i kliknij polecenie Konwertuj na dysk GPT.

  W przypadku woluminów mniejszych niż 2 terabajty zamiast GPT można użyć stylu partycji opartego na głównym rekordzie rozruchowym (MBR).

  Ważne

  W przypadku dysku używanego przez klaster pracy awaryjnej można użyć stylu partycji MBR lub GPT, ale nie można użyć stylu partycji dysku przekonwertowanego na dynamiczny za pomocą przystawki Zarządzanie dyskami.

 8. Sprawdź format każdego dostępnego woluminu lub każdej jednostki LUN. Zalecanym formatem jest system plików NTFS (dla monitora dysku i dla funkcji Udostępnione woluminy klastra użycie systemu plików NTFS jest konieczne).

 9. W zależności od potrzeb upewnij się, że jest łączność między serwerami, z których ma zostać utworzony klaster, i wszystkimi nieklastrowymi kontrolerami domeny. Łączność z klientami nie jest konieczna do sprawdzania poprawności i można ją ustanowić później.

Dodatkowe informacje


Spis treści