ElementSzczegóły

Maksymalna liczba ponownych uruchomień w podanym okresie

Umożliwia określenie liczby prób ponownego uruchomienia zasobu w podanym okresie podejmowanych przez usługę klastrowania. Jeśli nie można uruchomić zasobu po podjęciu tej liczby prób w podanym okresie, usługa klastrowania podejmie działania określone za pomocą innych pól na tej karcie.

Na przykład, jeśli zostanie określona wartość 3 dla elementu Maksymalna liczba ponownych uruchomić w podanym okresie i wartość 15:00 dla okresu, usługa klastrowania spróbuje ponownie uruchomić zasób trzy razy w podanym okresie 15 minut. Jeśli zasobu nadal nie uda się uruchomić, usługa klastrowania nie podejmie czwartej próby jego ponownego uruchomienia, lecz podejmie działania określone w innych polach na tej karcie.

Okres (mm:ss)

Umożliwia określenie długości okresu (w minutach i sekundach), podczas którego usługa klastrowania zlicza liczbę ponownych uruchomień zasobu. Aby zapoznać się z przykładem ilustrującym współdziałanie tego okresu z ustawieniem maksymalnej liczby ponownych uruchomień, zobacz poprzednią komórkę w tej tabeli.

Jeśli ponowne uruchamianie nie powiedzie się, włącz pracę awaryjną wszystkich zasobów w tej usłudze lub aplikacji

To pole służy do kontrolowania sposobu reakcji usługi klastrowania na niepowodzenie maksymalnej liczby ponownych uruchomień:

  • Należy zaznaczyć to pole, aby usługa klastrowania reagowała włączeniem pracy awaryjnej klastrowanej usługi lub aplikacji na innym węźle.

  • Należy wyczyścić to pole, aby usługa klastrowania reagowała pozostawieniem tej klastrowanej usługi lub aplikacji uruchomionej na tym węźle (nawet jeśli ten zasób jest w stanie awarii).

Jeśli wszystkie próby ponownego uruchomienia zakończą się niepowodzeniem, podejmij próbę ponownego uruchomienia po upływie podanego okresu (gg:mm)

Należy zaznaczyć to pole, aby usługa klastrowania przeszła w rozszerzony okres oczekiwania po podjęciu maksymalnej liczby prób ponownego uruchomienia zasobu. Ten rozszerzony okres oczekiwania jest mierzony w godzinach i minutach. Po upływie tego okresu oczekiwania usługa klastrowania rozpocznie kolejną serię prób ponownego uruchomienia. Dotyczy do wszystkich węzłów niezależnie od tego, który z nich obsługuje w danym momencie usługę lub aplikację klastra.


Spis treści