W tym temacie opisano procedurę, której można użyć w celu skonfigurowania sposobu uruchomienia sterownika urządzenia niezgodnego z Plug and Play podczas uruchamiania komputera.

Przestroga

Nieprawidłowa zmiana typu uruchomienia urządzenia rozruchowego lub systemowego może spowodować niestabilną pracę systemu, uniemożliwienie rozruchu systemu lub całkowite zatrzymanie pracy urządzenia. Przed zmianą tego ustawienia upewnij się, że całkowicie rozumiesz instrukcje.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej.

Aby zmienić typ uruchomienia sterownika urządzenia niezgodnego z Plug and Play
  1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

  2. Kliknij menu Widok, a następnie kliknij polecenie Pokaż ukryte urządzenia.

  3. Kliknij dwukrotnie pozycję Sterowniki niezgodne z Plug and Play, kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  4. Na karcie Sterownik w obszarze Uruchamianie wybierz pozycję z listy Typ, a następnie kliknij przycisk OK.

Wartość Typ uruchomienia jest domyślnie równa typowi wymaganemu przez sterownik w chwili pierwszej instalacji. Aby zmienić domyślną wartość, można użyć opcji podanych w poniższej tabeli. Zmiany typu uruchomienia należy dokonywać ostrożnie; zanim zmienisz to ustawienie, upewnij się, że w pełni rozumiesz instrukcje.

Typ uruchomienia Opis

Automatycznie

Urządzenie jest uruchamiane przy każdym rozruchu systemu po uruchomieniu urządzeń rozruchowych i systemowych. Kliknij tę opcję w przypadku urządzeń, które nie mają istotnego znaczenia dla podstawowego działania systemu.

Rozruch

Urządzenie jest uruchamiane przy każdym rozruchu systemu przed uruchomieniem jakichkolwiek innych urządzeń. Kliknij tę opcję w przypadku urządzeń o krytycznym znaczeniu dla działania systemu.

Żądanie

Urządzenie jest uruchamiane, gdy zostanie wykryte lub gdy jest potrzebne w konkretnej sytuacji. Kliknij tę opcję w przypadku urządzeń, które nie mają istotnego znaczenia dla podstawowego działania systemu i nie są niezbędne do wykrywania urządzeń.

Systemowy

Urządzenie jest uruchamiane przy każdym rozruchu systemu po uruchomieniu urządzenia rozruchowego. Kliknij tę opcję w przypadku urządzeń o krytycznym znaczeniu dla działania systemu.


Spis treści