W tym temacie opisano procedury, których można użyć w celu wyświetlania informacji o urządzeniu.

Do wykonania procedury można użyć dowolnego konta użytkownika. Tylko członkowie grupy Administratorzy mogą wprowadzać zmiany do urządzeń i ich sterowników.

Wyświetlanie stanu urządzenia

Stan urządzenia sygnalizuje, czy został zainstalowany sterownik dla urządzenia oraz czy system Windows jest w stanie komunikować się z urządzeniem.

Aby wyświetlić stan urządzenia
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, o którym informacje chcesz wyświetlić.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Na karcie Ogólne obszar Stan urządzenia zawiera opis bieżącego stanu.

  Uwaga

  Jeśli występują problemy z urządzeniem, będzie wyświetlony typ problemu. Może być także widoczny kod i numer problemu oraz sugerowane rozwiązanie. Można także przesłać do firmy Microsoft raport o błędach systemu Windows, klikając przycisk Wyszukaj rozwiązania, jeśli ten przycisk jest obecny.

Wyświetlanie urządzeń według typów, połączeń lub używanych przez nie zasobów

Domyślnie urządzenia są grupowane według typów. Można je również pogrupować według sposobu połączenia z komputerem, na przykład według magistrali, do której są podłączone. Urządzenia można też wyświetlić według używanych przez nie zasobów.

Aby wyświetlić urządzenia według typów, połączeń lub używanych przez nie zasobów
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. W menu Widok kliknij jedną z opcji wymienionych w poniższej tabeli:

  Opcja Opis

  Urządzenia według typów

  Urządzenia są wyświetlane według typów, takich jak monitor czy mysz. Jest to domyślny widok. Dwukrotne kliknięcie typu urządzenia powoduje wyświetlenie nazw poszczególnych połączeń poniżej typu.

  Urządzenia według połączeń

  Urządzenia są wyświetlane według sposobu podłączenia do komputera. Poszczególne urządzenia są wyświetlane poniżej sprzętu, do którego są podłączone. Jeśli na przykład jest wymieniona karta SCSI, urządzenia podłączone do karty SCSI będą wyświetlone poniżej tej karty.

  Zasoby według typów

  Wyświetlane są wszystkie przydzielone zasoby według typów urządzeń używających tych zasobów. Typy zasobów to:

  • Kanały bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA)

  • Porty wejścia/wyjścia (We/Wy)

  • Żądanie przerwania (IRQ)

  • Adresy pamięci

  Zasoby według połączeń

  Wyświetlane są wszystkie przydzielone zasoby według typów połączenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania urządzeń według klas konfiguracji, zobacz temat Konfigurowanie zasady komputera umożliwiającej użytkownikom z ograniczeniami instalowanie konkretnych urządzeń.

Wyświetlanie ukrytych urządzeń

Najczęściej spotykany typ ukrytych urządzeń, to urządzenia, dla których zainstalowano sterownik, ale które aktualnie nie są podłączone. Należy wykonać kroki podane w tej procedurze, aby wyświetlić ukryte urządzenia komputera.

Aby wyświetlić ukryte urządzenia
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. W menu Widok kliknij polecenie Pokaż ukryte urządzenia.


Spis treści