Konfigurowanie zakresów

Zakres to administracyjna grupa adresów IP dla komputerów w podsieci, które korzystają z usługi DHCP. Administrator najpierw tworzy zakres dla każdej podsieci fizycznej, a następnie za pomocą zakresu definiuje parametry używane przez klientów. Zakres ma następujące właściwości:

 • Zakres adresów IP, który obejmuje lub wyklucza adresy używane w ofertach dzierżawy usługi DHCP.

 • Maska podsieci, która określa podsieć danego adresu IP.

 • Nazwa zakresu przypisywana podczas jego tworzenia.

 • Wartości czasu trwania dzierżawy przypisywane klientom DHCP, którzy otrzymują przydzielane dynamicznie adresy IP.

 • Wszystkie opcje zakresu DHCP, które są przypisywane klientom DHCP, takie jak serwer DNS, adres IP routera i adres serwera WINS.

 • Zastrzeżenia, które są używane opcjonalnie w celu zapewnienia, że klient DHCP zawsze otrzyma ten sam adres IP.

Przed dodaniem zakresów

Zakres DHCP składa się z puli adresów IP w danej podsieci, na przykład od 192.168.0.1 do 192.168.0.254, które serwer DHCP może dzierżawić klientom.

Każda podsieć może mieć tylko jeden zakres DHCP z jednym ciągłym zakresem adresów IP. Aby używać kilku obszarów adresów w obrębie jednego zakresu lub podsieci dla usługi DHCP, najpierw trzeba zdefiniować zakres, a następnie ustawić wszelkie niezbędne zakresy wykluczeń.

 • Definiowanie zakresu

  Należy użyć całego obszaru kolejnych adresów IP tworzących lokalną podsieć IP, dla której ma być włączona usługa DHCP.

 • Ustawianie zakresów wykluczeń

  Zakresy wykluczeń powinny obejmować wszystkie adresy IP zakresu, których serwer DHCP nie będzie udostępniał i które nie będą używane w przypisaniach DHCP. Można na przykład wykluczyć pierwszych 10 adresów z zakresu podanego w poprzednim przykładzie, tworząc zakres wykluczeń od 192.168.0.1 do 192.168.0.10.

  Wykluczenie tych adresów oznacza, że nie będą one nigdy udostępniane klientom DHCP żądającym od serwera dzierżawy konfiguracji. Wykluczone adresy IP mogą być używane w sieci, ale tylko przez ich ręczne skonfigurowanie na hostach, które przy uzyskiwaniu adresu nie korzystają z protokołu DHCP.

Tworzenie zakresów

Podczas tworzenia zakresu DHCP następujące wymagane informacje są wprowadzane za pośrednictwem konsoli DHCP:

 • Nazwa zakresu przypisana przez użytkownika lub przez administratora, który utworzył zakres.

 • Maska podsieci używana do identyfikacji podsieci, do której należy adres IP.

 • Zakres adresów IP zawartych w zakresie.

 • Interwał czasu (nazywany czasem trwania dzierżawy) określający, jak długo klient DHCP może korzystać z przypisanego mu adresu IP, zanim będzie musiał odnowić konfigurację na serwerze DHCP.

Stosowanie reguły 80/20 dla zakresów

Sprawdzoną metodą równoważenia obciążenia serwerów DHCP jest podzielenie adresów z danego zakresu między dwa serwery DHCP zgodnie z regułą „80/20”. Jeśli serwer 1 jest tak skonfigurowany, że udostępnia większość (około 80%) adresów, serwer 2 można tak skonfigurować, aby udostępniał klientom pozostałe adresy (około 20%). Następujący rysunek ilustruje przykładowe zastosowanie reguły 80/20:

Po dodaniu zakresów

Po zdefiniowaniu zakresu można go dodatkowo skonfigurować, wykonując następujące zadania:

 • Ustawianie dodatkowych zakresów wykluczeń.

  Można wykluczyć wszystkie inne adresy IP, które nie mogą być dzierżawione klientom DHCP. Wykluczone powinny zostać adresy wszystkich urządzeń, które muszą być skonfigurowane statycznie. Zakresy wykluczeń powinny zawierać wszystkie adresy IP przypisane ręcznie innym serwerom DHCP, klientom niekorzystającym z protokołu DHCP, bezdyskowym stacjom roboczym, klientom usługi Routing i dostęp zdalny oraz klientom protokołu PPP.

 • Tworzenie zastrzeżeń.

  Niektóre adresy IP można zastrzec, aby ich dzierżawa była przypisana na stałe określonym komputerom lub urządzeniom w sieci. Adresy należy zastrzegać tylko dla urządzeń, które obsługują protokół DHCP i muszą być zarezerwowane do zadań specjalnych wykonywanych w sieci (na przykład serwerów wydruku).

 • Dostosowywanie czasu trwania dzierżawy.

  Czas trwania dzierżawy przypisanych adresów IP można zmieniać. Domyślny czas trwania dzierżawy wynosi osiem dni.

  Dla większości sieci LAN wartość domyślna jest wystarczająca, ale można ją zwiększyć, jeśli komputery rzadko zmieniają lokalizację. Czas dzierżawy może być także nieograniczony, ale tej opcji należy używać ostrożnie.

 • Konfigurowanie opcji i klas, które mają być używane w zakresie.

  Aby zapewnić klientom pełną konfigurację, trzeba skonfigurować i włączyć opcje protokołu DHCP dla zakresu.

  Aby bardziej szczegółowo i dyskretnie zarządzać klientami zakresu, można dodać lub włączyć klasy opcji zdefiniowanych przez użytkownika lub dostawcę.

Uwaga

 

 • Po zdefiniowaniu i skonfigurowaniu zakresu trzeba go uaktywnić, aby umożliwić serwerowi DHCP udostępnianie usług klientom. Nie należy jednak aktywować nowego zakresu, dopóki nie zostaną dla niego określone opcje DHCP.

 • Po aktywowaniu zakresu nie należy zmieniać zakresu jego adresów.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Konfigurowanie ustawień roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zakresów i aktywacji, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści