Za pomocą przystawki Lokacje i usługi Active Directory można tworzyć podsieci.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy przedsiębiorstwa w lesie lub Administratorzy domeny w domenie głównej lasu albo równoważne. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby utworzyć podsieć
  1. Otwórz przystawkę Lokacje i usługi Active Directory. Aby otworzyć przystawkę Lokacje i usługi Active Directory, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Lokacje i usługi Active Directory.

  2. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie pozycję Lokacje, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Podsieci, a następnie kliknij polecenie Nowa podsieć.

  3. W polu Prefiks wpisz prefiks podsieci protokołu IP w wersji 4 (IPv4) lub protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

  4. W polu Wybierz obiekt lokacji dla tego prefiksu kliknij lokację, którą chcesz skojarzyć z tą podsiecią, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwagi dodatkowe

  • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy przedsiębiorstwa w lesie lub Administratorzy domeny w domenie głównej lasu albo muszą mieć oddelegowane odpowiednie uprawnienia. Ze względów bezpieczeństwa tę procedurę najlepiej wykonać przy użyciu polecenia Uruchom jako administrator. Podczas zarządzania usługami domenowymi w usłudze Active Directory (AD DS) należy zalogować się za pomocą konta użytkownika na najniższym poziomie i użyć poświadczeń administracyjnych.

Dodatkowe informacje


Spis treści