Element Szczegóły

Koszt

Określa wartość kosztu służącą do ustawiania preferencji użycia tego łącza lokacji zamiast innego łącza lokacji, które umożliwia routing replikacji do tej samej lokacji.

Gdy między dwiema lokacjami jest dostępnych kilka tras, replikacja międzylokacyjna jest wykonywana z użyciem trasy obciążonej najmniejszym kosztem. Jeśli kontroler domeny jest niedostępny w chwili tworzenia topologii replikacji, co powoduje, że wykonywanie replikacji za pośrednictwem tej lokacji jest niemożliwe, jest używana następna trasa obciążona najmniejszym kosztem. Ta zmiana trasy jest wykonywana automatycznie, gdy łącza lokacji są mostkowane (przechodnie), co jest ustawieniem domyślnym.

Replikuj co ___ min

Określa w minutach czas między zdarzeniami replikacji wykonywanej przez to łącze lokacji. Replikacja jest wykonywana z tą częstotliwością w okresach, w których zgodnie z harmonogramem jest dostępna replikacja przez to łącze.

Najkrótszy interwał replikacji to 15 minut.

Zmień harmonogram lub Wyświetl harmonogram

Aby sprawdzić lub zmienić harmonogram tego łącza, kliknij przycisk Zmień harmonogram.

Jeśli użytkownik zaloguje się za pomocą konta, które nie ma wystarczających poświadczeń do zmiany harmonogramu, dostępną opcją jest Wyświetl harmonogram.

Dodatkowe informacje


Spis treści