Aby przypisać skrypty uruchamiania komputera

 1. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Skrypty (uruchamianie/zamykanie). Ścieżka dostępu to: Konfiguracja komputera\Ustawienia systemu Windows\Skrypty (uruchamianie/zamykanie).

 3. W okienku wyników kliknij dwukrotnie pozycję Autostart.

 4. W oknie dialogowym Właściwości: Autostart kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Dodawanie skryptu wykonaj następujące czynności:

  • W polu Nazwa skryptu wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyszukać plik skryptu w folderze udostępnionym Netlogon na kontrolerze domeny.

  • W polu Parametry skryptu wpisz żądane parametry w taki sam sposób, w jaki wpisuje się je w wierszu polecenia. Jeśli na przykład skrypt zawiera parametry //logo (wyświetl transparent) i //I (tryb interakcyjny), wpisz //logo //I.

 6. W oknie dialogowym Właściwości: Autostart określ żądane opcje w następujący sposób:

  • Skrypty uruchamiania dla <obiekt zasad grupy>: Wyświetla listę wszystkich skryptów aktualnie przypisanych do zaznaczonego obiektu zasad grupy. Jeśli przypisanych jest wiele skryptów, skrypty są przetwarzane w takiej kolejności, w jakiej zostały określone. Aby przenieść skrypt w górę listy, kliknij go, a następnie kliknij przycisk W górę. Aby przenieść skrypt w dół listy, kliknij go, a następnie kliknij przycisk W dół.

  • Dodaj: Otwiera okno dialogowe Dodawanie skryptu, w którym można określić dowolne dodatkowe skrypty do użycia.

  • Edytuj: Otwiera okno dialogowe Edytowanie skryptu, w którym można zmodyfikować informacje dotyczące skryptu, takie jak nazwa i parametry.

  • Usuń: Usuwa zaznaczony skrypt z listy Skrypty uruchamiania.

  • Pokaż pliki: Wyświetla pliki skryptów, które są przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi posiadać uprawnienia Edycja ustawień w odniesieniu do obiektu Zasady grupy. Domyślnie uprawnienia do edycji obiektów Zasady grupy posiadają członkowie grupy zabezpieczeń Administratorzy, grupy Administratorzy przedsiębiorstwa oraz Twórcy-właściciele zasad grupy.

 • Skrypty uruchamiania są uruchamiane z lokalnego konta systemowego i mają pełne prawa skojarzone z ustawieniem określającym, że mogą być uruchamiane z lokalnego konta systemowego.

 • Począwszy od systemu Windows Vista, skrypty uruchamiania są domyślnie uruchamiane asynchroniczne. Zachowanie to jest inne niż w starszych systemach operacyjnych.

 • Ustawienie skryptów uruchamiania tak, aby były uruchamiane synchronicznie, może spowodować spowolnienie procesu uruchamiania.

 • W systemach Windows 7 i Windows Vista skrypty uruchamiania, które są uruchamiane asynchroniczne, nie będą jawne. Włączenie ustawienia zasad Uruchom skrypty uruchamiania jawnie nie ma żadnego skutku, gdy skrypty uruchamiania są uruchamiane asynchronicznie.

 • Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Dodatkowe informacje