Strona funkcji Witryny umożliwia zarządzanie listą witryn na serwerze sieci Web.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według. Aby wyszukać informacje na liście, należy wpisać kryteria wyszukiwania w polu Filtr, rozwinąć listę Przejdź w celu wybrania pól, przy użyciu których ma być przeprowadzone wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk Przejdź lub nacisnąć klawisz ENTER. Aby usunąć kryteria filtru, należy kliknąć pozycję Pokaż wszystkie.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla unikatową nazwę witryny.

Identyfikator

Wyświetla unikatowy identyfikator witryny.

Stan

Wskazuje, czy witryna jest uruchomiona, lub wyświetla komunikat o błędzie, jeśli w witrynie wystąpił problem i nie można jej uruchomić. Gdy w witrynie jest używany więcej niż jeden protokół, stan jest wyświetlany osobno dla każdego protokołu, a po nim w nawiasie następuje nazwa protokołu. Na przykład w przypadku uruchomionej witryny, w której używany jest protokół HTTP lub HTTPS, będzie wyświetlany stan Uruchomione (http).

Powiązanie

Wyświetla powiązanie lub powiązania witryny.

Ścieżka

Wyświetla ścieżkę fizyczną katalogu, w którym znajduje się zawartość witryny.

Elementy okienka Akcje

Niektóre akcje opisane w poniższej tabeli są dostępne tylko w przypadku, gdy witryna ma powiązanie HTTP lub HTTPS. Akcje te są wyświetlane w okienku Akcje w obszarze Zarządzaj witryną sieci Web.

Nazwa elementuOpis

Dodaj witrynę sieci Web

Otwiera okno dialogowe Dodawanie witryny sieci Web, w którym można dodać witrynę sieci Web używającą do komunikacji protokołu HTTP lub HTTPS.

Określ ustawienia domyślne witryny sieci Web

Otwiera okno dialogowe Ustawienia domyślne witryny sieci Web, w którym można ustawić wartości domyślne dotyczące witryn sieci Web dodawanych do serwera sieci Web.

Powiązania

Otwiera okno dialogowe Powiązania witryny, w którym można dodawać, edytować i usuwać powiązania witryny.

Ustawienia podstawowe

Otwiera okno dialogowe Edytowanie witryny, w którym można edytować ustawienia określone podczas tworzenia wybranej witryny.

Uwaga

W oknie dialogowym Edytowanie witryny nie można edytować powiązań. Aby edytować powiązania witryny, należy otworzyć okno dialogowe powiązań.

Eksploruj

Otwiera katalog fizyczny witryny (w Eksploratorze Windows).

Edytuj uprawnienia

Otwiera okno dialogowe Właściwości systemu Windows dla katalogu fizycznego zamapowanego na główny katalog wirtualny, który odpowiada głównej aplikacji wybranej witryny.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Zmień nazwę

Włącza pole Nazwa wybranej witryny, umożliwiając zmianę jej nazwy.

Wyświetl aplikacje

Otwiera stronę funkcji Aplikacje, na której można przeglądać aplikacje należące do witryny.

Wyświetl katalogi wirtualne

Otwiera stronę funkcji Katalogi wirtualne, na której można przeglądać katalogi wirtualne należące do głównej aplikacji witryny.

Uruchom ponownie

Zatrzymuje i ponownie uruchamia wybraną witrynę. Ponowne uruchomienie witryny powoduje jej tymczasową niedostępność do momentu ukończenia tej operacji.

Uruchom

Uruchamia wybraną witrynę.

Zatrzymaj

Zatrzymuje wybraną witrynę. Zatrzymanie witryny powoduje jej niedostępność do momentu uruchomienia.

Przeglądaj

Otwiera wybraną witrynę w przeglądarce internetowej. Jeśli witryna ma więcej niż jedno powiązanie, wyświetlanych jest wiele łączy przeglądania.

Ustawienia zaawansowane

Otwiera okno dialogowe Ustawienia zaawansowane, w którym można skonfigurować zaawansowane ustawienia wybranej witryny.

Śledzenie niepomyślnych żądań

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień śledzenia niepomyślnych żądań dla witryny sieci Web, w którym można włączyć śledzenie niepomyślnych żądań i skonfigurować związane z nim ustawienia wybranej witryny.

Limity

Otwiera okno dialogowe Edytowanie limitów witryn sieci Web, w którym można skonfigurować limity przepustowości i połączeń dla wybranej witryny.

Zobacz też


Spis treści