Strona funkcji Uwierzytelnianie FTP umożliwia konfigurowanie metod uwierzytelniania, za pomocą których klienci mogą uzyskać dostęp do zawartości. Listę tę można posortować według nazw, stanów lub typów, klikając odpowiedni nagłówek kolumny. Korzystając z listy rozwijanej Grupuj według, można również pogrupować funkcje uwierzytelniania według typu lub stanu.

Domyślnie nie są włączone żadne metody uwierzytelniania; aby umożliwić użytkownikom dostęp do zawartości, należy włączyć jedną z metod uwierzytelniania. Dostępne są dwa typy metod uwierzytelniania: wbudowane i niestandardowe.

 • Wbudowane metody uwierzytelniania są integralnymi częściami serwera FTP. Można je włączyć lub wyłączyć, ale nie można ich usunąć z serwera FTP.

 • Niestandardowe metody uwierzytelniania są wdrażane za pomocą instalowanych składników. Można je włączyć lub wyłączyć i można je dodać do serwera FTP lub z niego usunąć.

  Uwaga

  Kliknięcie pozycji Dostawcy niestandardowi na liście zadań powoduje wyświetlenie okna dialogowego Okno dialogowe Dostawcy niestandardowi [FTP].

  Uwaga

  Uwierzytelnianie podstawowe działa z izolacją użytkowników usługi Active Directory (AD). Jednak w przypadku włączenia uwierzytelniania niestandardowego lub jakiejkolwiek innej formy uwierzytelniania, gdy jest już włączona izolacja użytkowników usługi AD, ta inna forma uwierzytelniania nie działa. Aby uzyskać więcej informacji o izolacji użytkowników FTP, w tym izolacji użytkowników AD, zobacz Konfigurowanie izolacji użytkowników FTP 7.

  Uwaga

  „FTP” i „Anonymous” to słowa zastrzeżone. Nie można tworzyć kont użytkowników programu Menedżer usług IIS zawierających te nazwy.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Uwierzytelnianie anonimowe

Uwierzytelnienie anonimowe to wbudowana metoda uwierzytelniania, która pozwala każdemu użytkownikowi uzyskać dostęp do dowolnej zawartości publicznej przez podanie anonimowej nazwy użytkownika i hasła. Uwierzytelnianie anonimowe jest domyślnie wyłączone.

Uwaga

Uwierzytelniania anonimowego należy użyć, jeśli wszyscy klienci odwiedzający witrynę FTP mają mieć możliwość przeglądania jej zawartości.

Uwierzytelnianie platformy ASP.NET

Uwierzytelnianie platformy ASP.NET to niestandardowa metoda uwierzytelniania, przy której użytkownicy muszą podać prawidłową nazwę użytkownika i hasło platformy .NET, aby uzyskać dostęp do zawartości. Konto .NET może pochodzić z bazy danych użytkowników platformy ASP.NET, która jest współużytkowana z zawartością sieci Web, lub z osobnej bazy danych użytkowników platformy ASP.NET.

Uwaga

Uwierzytelnianie ASP.NET wymaga skonfigurowania dostawcy i zazwyczaj ciągu połączenia na potrzeby dostępu do bazy danych użytkowników platformy ASP.NET.

Uwierzytelnianie podstawowe

Uwierzytelnianie podstawowe to wbudowana metoda uwierzytelniania, przy której użytkownicy muszą podać prawidłową nazwę użytkownika i hasło systemu Windows, aby uzyskać dostęp do zawartości. Konto użytkownika może być kontem lokalnym dla serwera FTP lub kontem domeny.

Uwaga

Uwierzytelnianie podstawowe wysyła niezaszyfrowane hasła przez sieć. Z uwierzytelniania podstawowego należy korzystać tylko wtedy, gdy wiadomo, że połączenie między klientem i serwerem jest zabezpieczone za pomocą protokołu SSL.

Uwierzytelnianie programu Menedżer usług IIS

Uwierzytelnianie programu Menedżer usług IIS to niestandardowa metoda uwierzytelniania, przy której użytkownicy muszą podać prawidłową nazwę użytkownika i hasło programu Menedżer usług IIS, aby uzyskać dostęp do zawartości. Uwierzytelnianie programu Menedżer usług IIS wymaga, aby była zainstalowana usługa zarządzania usługami IIS, skonfigurowana do używania zarówno poświadczeń systemu Windows, jak i poświadczeń programu Menedżer usług IIS. (W przypadku korzystania z uwierzytelniania programu Menedżer usług IIS usługa zarządzania usługami IIS nie musi być uruchomiona).

Uwaga

W przypadku uwierzytelniania programu Menedżer usług IIS przez sieć są wysyłane niezaszyfrowane hasła. Z uwierzytelniania programu Menedżer usług IIS należy korzystać tylko wtedy, gdy wiadomo, że połączenie między klientem i serwerem jest zabezpieczone za pomocą protokołu SSL.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Dostawcy niestandardowi

Otwiera okno dialogowe Dostawcy niestandardowi umożliwiające włączenie domyślnych lub własnych dostawców niestandardowych.

Włącz

Włącza wybranego dostawcę. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany dostawca jest wyłączony.

Wyłącz

Wyłącza wybranego dostawcę. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany dostawca jest włączony.

Edytuj

Umożliwia modyfikację ustawień dostawców wbudowanych.

Uwaga

Aby zmodyfikować ustawienia dostawców niestandardowych, trzeba uzyskać dostęp do okna dialogowego Dostawcy niestandardowi z poziomu globalnego i kliknąć przycisk Edytuj.

Usuń

Usuwa wybranego dostawcę. Ta opcja jest niedostępna w przypadku dostawców wbudowanych.

Uwaga

W przypadku skonfigurowania ustawień uwierzytelniania FTP należy również skonfigurować ustawienia autoryzacji FTP.

Zobacz też


Spis treści