Strona funkcji Pule aplikacji umożliwia zarządzanie listą pul aplikacji na serwerze sieci Web.

Listę można sortować, klikając jeden z nagłówków kolumn na stronie funkcji, lub grupować podobne elementy, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej Grupuj według. Aby wyszukać informacje na liście, należy wpisać kryteria wyszukiwania w polu Filtr, rozwinąć listę Przejdź w celu wybrania pól, przy użyciu których ma być przeprowadzone wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk Przejdź lub nacisnąć klawisz ENTER. Aby usunąć kryteria filtru, należy kliknąć pozycję Pokaż wszystkie.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wyświetla nazwę każdej puli aplikacji.

Stan

Wskazuje, czy pula aplikacji jest uruchomiana.

Wersja architektury .NET Framework

Wyświetla wersję architektury .NET Framework używanej przez pulę aplikacji. Jeśli pula aplikacji została skonfigurowana do działania bez architektury .NET Framework, wyświetlana jest wartość Bez kodu zarządzanego.

Zarządzany tryb potokowy

Wyświetla tryb przetwarzania żądań używany przez pulę aplikacji.

Możliwa wartość to Zintegrowany lub Klasyczny. Przy wartości Zintegrowany usługi IIS przetwarzają żądania w puli aplikacji za pomocą zintegrowanego potoku przetwarzania żądań usług IIS i programu ASP.NET. Przy wartości Klasyczny usługi IIS przetwarzają żądania w puli aplikacji za pomocą osobnych potoków przetwarzania żądań usług IIS i programu ASP.NET.

Tożsamość

Wyświetla tożsamość używaną przez pulę aplikacji. Możliwa wartość to Usługa sieciowa, Usługa lokalna, System lokalny lub nazwa konta użytkownika tożsamości niestandardowej.

Aplikacje

Wyświetla liczbę aplikacji zawartych w puli aplikacji.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Dodaj pulę aplikacji

Otwiera okno dialogowe Dodawanie puli aplikacji, w którym można dodać pulę aplikacji do serwera sieci Web.

Określ ustawienia domyślne puli aplikacji

Otwiera okno dialogowe Ustawienia domyślne puli aplikacji, w którym można ustawić wartości domyślne dotyczące wszystkich pul aplikacji dodawanych do serwera sieci Web.

Uruchom

Uruchamia wybraną pulę aplikacji.

Zatrzymaj

Zatrzymuje wybraną pulę aplikacji. Powoduje to, że usługa aktywacji procesów systemu Windows (WAS) zamyka wszystkie uruchomione procesy robocze, które obsługują tę pulę aplikacji. Administrator musi ponownie uruchomić zatrzymaną pulę aplikacji, ponieważ w przeciwnym razie w odpowiedzi na żądania kierowane do aplikacji należących do tej puli będzie zwracany komunikat o błędzie HTTP 503-Usługa niedostępna.

Odtwórz

Zatrzymuje i ponownie uruchamia wybraną pulę aplikacji. Ponowne uruchomienie puli aplikacji powoduje jej tymczasową niedostępność do momentu ukończenia tej operacji.

Ustawienia podstawowe

Otwiera okno dialogowe Edytowanie puli aplikacji, w którym można edytować ustawienia określone podczas tworzenia puli aplikacji. Ta akcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania elementu z listy na stronie funkcji.

Odtwarzanie

Otwiera kreatora Edytowanie ustawień odtwarzania puli aplikacji, w którym można określić warunki odtwarzania puli aplikacji oraz skonfigurować sposób rejestrowania zdarzeń odtwarzania.

Ustawienia zaawansowane

Otwiera okno dialogowe Ustawienia zaawansowane, w którym można skonfigurować zaawansowane ustawienia wybranej puli aplikacji.

Zmień nazwę

Włącza pole Nazwa wybranej puli aplikacji, umożliwiając zmianę jej nazwy.

Usuń

Usuwa element wybrany z listy na stronie funkcji.

Uwaga

Nie można usunąć puli aplikacji, która zawiera aplikacje. Aby umożliwić usunięcie puli aplikacji, należy przenieść wszystkie aplikacje poza tę pulę.

Wyświetl aplikacje

Otwiera stronę funkcji Aplikacje, na której można przeglądać aplikacje należące do wybranej puli aplikacji.

Zobacz też


Spis treści