Strona funkcji Strony i formanty umożliwia konfigurowanie ustawień stron i formantów ASP.NET. Ustawienia te sterują zachowaniem stron ASP.NET, określają sposób kompilowania stron i formantów ASP.NET na serwerze, definiują obszary nazw dołączane do każdej strony oraz określają ustawienia usług stanu sesji i sprawdzania poprawności.

Lista Wyświetl umożliwia wybór jednej z następujących opcji, która określa sposób wyświetlania ustawień: Przyjazne nazwy, Nazwy konfiguracji lub Obie nazwy.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Bufor [buffer]

Ustawia wartość (True lub False) określającą, czy strony aspx i formanty ascx używają buforowania odpowiedzi. Ustawienie domyślne to True.

Plik strony głównej [masterPageFile]

Określa ścieżkę strony głównej względem lokalnego pliku konfiguracji.

Motyw arkusza stylów [styleSheetTheme]

Określa nazwę folderu „nazwanego motywu”, który zostanie użyty do zastosowania motywu przed deklaracjami formantów. Ten atrybut różni się od atrybutu theme, który określa motyw stosowany po deklaracjach formantów.

Motyw [theme]

Określa nazwę motywu używanego na stronach znajdujących się w zakresie pliku konfiguracji. Określony motyw musi istnieć jako motyw aplikacji lub motyw globalny. Jeśli motyw nie istnieje, zwracany jest wyjątek HttpException.

Włącz stan widoku uwierzytelnionego [enableViewStateMAC]

Ustawia wartość (True lub False) określającą, czy program ASP.NET powinien wykonać kod uwierzytelniania wiadomości na stanie widoku strony, gdy strona jest przesyłana z powrotem od klienta. Ustawienie domyślne to True.

Włącz stan widoku [enableViewState]

Ustawia wartość (True lub False) wskazującą, czy stan widoku jest włączony, wyłączony, czy tylko do odczytu. Ustawienie domyślne to True.

Maksymalna długość pola stanu strony [maxPageStateFieldLength]

Ustawia maksymalną liczbę znaków, które może zawierać jedno pole stanu widoku.

Typ podstawowy dla stron [pageBaseType]

Określa typ podstawowy, który ma być używany, jeśli strony są tylko autonomiczne. Ustawienie to jest zastępowane atrybutem inherits w pliku autonomicznym.

Typ podstawowy dla formantów użytkownika [userControlBaseType]

Określa związaną z kodem klasę, którą domyślnie dziedziczą formanty użytkownika.

Tryb kompilacji [compilationMode]

Określa, czy strona lub formant ASP.NET powinny być kompilowane w czasie wykonywania.

Obszary nazw [namespaces]

Określa kolekcję dyrektyw importu, która ma być używana podczas wstępnej kompilacji zestawu.

Włącz stan sesji [enableSessionState]

Ustawia wartość (True lub False) określającą, czy stan sesji jest włączony, wyłączony, czy tylko do odczytu. Ustawienie domyślne to True.

Sprawdź poprawność żądania [validateRequest]

Ustawia wartość (True lub False) określającą, czy program ASP.NET sprawdza dane wejściowe z przeglądarki pod kątem niebezpiecznych wartości. Ustawienie domyślne to True.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Zarejestruj formanty

Otwiera okno dialogowe Formanty, w którym można dodawać i edytować formanty niestandardowe.

Zobacz też


Spis treści