Na karcie Zaawansowane można wyświetlić i ustawić dodatkowe właściwości inicjujące dla danych.

Karta Zaawansowane okna dialogowego Właściwości łącza danych dotyczy określonego dostawcy i są na niej wyświetlone właściwości inicjujące wymagane przez wybranego dostawcę OLE DB. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zaawansowanych właściwości inicjujących, zobacz dokumentację dołączoną do poszczególnych dostawców OLE DB.

Większość opcji inicjalizacji opisano w poniższej tabeli.

Opcja Opis

Poziom personifikacji

Poziom personifikacji, który jest dozwolony dla serwera podczas personifikowania klienta. Właściwość ta dotyczy tylko połączeń sieciowych innych niż połączenia zdalnego wywoływania procedur (RPC). Te poziomy personifikacji są podobne do tych, które udostępniają zdalne wywołania procedur. Wartości tej właściwości odpowiadają bezpośrednio poziomom personifikacji, które są określone dla uwierzytelnionych połączeń zdalnego wywoływania procedur, ale można je zastosować do połączeń innych niż uwierzytelnione zdalne wywołania procedur. Do wyboru są następujące poziomy:

 • Anonimowy — Klient jest anonimowy dla serwera. Proces serwera nie może uzyskać od klienta informacji o identyfikacji i nie może personifikować klienta.
 • Delegowanie — Proces może personifikować kontekst zabezpieczeń klienta, działając w jego imieniu. Proces serwera może ponadto wykonywać połączenia wychodzące do innych serwerów, działając w imieniu klienta.
 • Identyfikacja — Serwer może uzyskać tożsamość klienta. Serwer może personifikować klienta na potrzeby sprawdzania listy kontroli dostępu, ale nie może uzyskać dostępu do obiektów systemowych jako klient.
 • Personifikacja — Proces serwera może personifikować kontekst zabezpieczeń klienta, działając w jego imieniu. Informacje są uzyskiwane w chwili ustanawiania połączenia, a nie przy każdym wywołaniu.

Poziom ochrony

Poziom ochrony danych przesyłanych między klientem a serwerem. Ta właściwość dotyczy tylko połączeń sieciowych innych niż połączenia zdalnego wywoływania procedur (RPC); te poziomy ochrony są podobne do tych, które udostępniają zdalne wywołania procedur. Wartości tej właściwości odpowiadają bezpośrednio poziomom ochrony, które są określone dla uwierzytelnionych połączeń zdalnego wywoływania procedur, ale można je zastosować do połączeń innych niż uwierzytelnione zdalne wywołania procedur. Do wyboru są następujące poziomy:

 • Wywołanie — Uwierzytelnia źródło danych na początku każdego żądania wysyłanego przez klienta do serwera.
 • Połączenie — Uwierzytelnia tylko wtedy, gdy klient ustanowił połączenie z serwerem.
 • Brak — Nie uwierzytelnia danych wysyłanych do serwera.
 • Pkt — Uwierzytelnia, że wszystkie odbierane dane są od klienta.
 • Integralność Pkt — Uwierzytelnia, że wszystkie odbierane dane są od klienta i nie zostały zmienione podczas przesyłania.
 • Prywatność Pkt — Uwierzytelnia, że wszystkie odbierane dane są od klienta i że nie zostały zmienione podczas przesyłania, oraz chroni prywatność danych przez szyfrowanie.

Limit czasu połączenia

Określa czas (w sekundach), przez który dostawca OLE DB czeka na ukończenie inicjowania. Jeśli upłynie limit czasu inicjowania, zwracany jest błąd i połączenie nie zostanie utworzone.

Uprawnienia dostępu

Wybierz jedno lub więcej następujących uprawnień:

 • Odczyt — Tylko odczyt.
 • OdczytZapis — Odczyt i zapis.
 • Brak zakazu dostępu — Nie można odmówić innym dostępu do odczytu ani zapisu.
 • Zakaz dostępu dla odczytu — Uniemożliwia innym otwarcie w trybie odczytu.
 • Zakaz dostępu dla zapisu — Uniemożliwia innym otwarcie w trybie zapisu.
 • Zakaz dostępu dla odczytu i zapisu — Uniemożliwia innym otwarcie w trybie odczytu/zapisu.
 • Zapis — Tylko zapis.

Uwagi

Uwaga:
Aby uzyskać więcej informacji na temat inicjalizacji źródła danych, zobacz artykuł Data Link API Overview w witrynie MSDN.