Na karcie Połączenie można określić sposób łączenia się z danymi programu Microsoft Access.

Ta karta Połączenie dotyczy określonego dostawcy i są na niej wyświetlone tylko te właściwości połączenia, które są wymagane przez dostawcę OLE DB dla aparatu Microsoft Jet.

Opcja Opis

Nazwa bazy danych

Wpisz nazwę pliku bazy danych programu Microsoft Access (.mdb), do którego chcesz uzyskać dostęp.

Nazwa użytkownika

Wpisz identyfikator użytkownika, który będzie używany do uwierzytelnienia podczas logowania do źródła danych.

Hasło

Wpisz hasło użytkownika, które będzie używane do uwierzytelnienia podczas logowania do źródła danych.

Puste hasło

Umożliwia określonemu dostawcy zwrot pustego hasła w ciągu połączenia.

Zezwalaj na zapisywanie hasła

Umożliwia zapisanie hasła wraz z ciągiem połączenia. To, czy hasło zostanie dołączone do ciągu połączenia, zależy od funkcjonalności aplikacji wywołującej.

Uwaga:
W przypadku zapisywania hasło jest zwracane i zapisywane niezamaskowane i niezaszyfrowane.

Testuj połączenie

Kliknij, aby spróbować połączyć się z określonym źródłem danych. Jeśli połączenie się nie powiedzie, upewnij się, że ustawienia są poprawne. Niepowodzenia połączenia powodują często błędy pisowni i nieuwzględnienie wielkości liter.

Uwagi

Uwaga:
Aby uzyskać więcej informacji na temat połączenia źródła danych, zobacz artykuł Data Link API Overview w witrynie MSDN.