Poniższa procedura umożliwia usunięcie istniejącej reguły portu równoważenia obciążenia sieciowego

Zadanie opisane w niniejszej procedurze można wykonać również przy użyciu środowiska Windows PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania ze środowiska Windows PowerShell dla klastrów równoważenia obciążenia sieciowego, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140180 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

W celu korzystania z Menedżera równoważenia obciążenia sieciowego użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na konfigurowanym hoście lub mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Aby skonfigurować klaster lub hosta przy użyciu Menedżera równoważenia obciążenia uruchomionego na komputerze, który nie jest częścią klastra, nie trzeba być członkiem grupy Administratorzy na tym komputerze.

Aby upewnić się, że w oknie Menedżera równoważenia obciążenia sieciowego są wyświetlane najnowsze informacje dotyczące hosta, kliknij prawym przyciskiem myszy klaster, a następnie kliknij polecenie Odśwież. Wykonanie tego kroku jest konieczne, ponieważ właściwości hosta wyświetlane w oknie Menedżera równoważenia obciążenia sieciowego są kopią właściwości hosta, które skonfigurowano podczas ostatniego połączenia Menedżera równoważenia obciążenia sieciowego z tym hostem. Po kliknięciu polecenia Odśwież Menedżer równoważenia obciążenia sieciowego ponownie nawiąże połączenie z klastrem i wyświetli zaktualizowane informacje.

Aby usunąć regułę portu równoważenia obciążenia sieciowego
  1. Aby otworzyć Menedżera równoważenia obciążenia sieciowego, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer równoważenia obciążenia sieciowego. Menedżera równoważenia obciążenia sieciowego można też otworzyć, wpisując polecenie Nlbmgr w wierszu polecenia.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę klastra, a następnie kliknij polecenie Właściwości klastra.

  3. Kliknij kartę Reguły portów.

  4. Kliknij regułę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  5. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Właściwości. Spowoduje to zastosowanie zmian do parametrów równoważenia obciążenia sieciowego, zatrzymanie równoważenia obciążenia sieciowego (jeśli jest uruchomione), ponowne załadowanie parametrów, a następnie ponowne uruchomienie działania klastra.

Uwagi dodatkowe

  • Liczba i typ reguł muszą być dokładnie takie same dla każdego hosta w klastrze. Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym spełnić to wymaganie jest skonfigurowanie reguł portów za pomocą Menedżera równoważenia obciążenia sieciowego. Podczas dodawania innych hostów za pomocą Menedżera równoważenia obciążenia sieciowego hosty automatycznie dziedziczą reguły portów klastra z hosta początkowego.

    Jeśli host podejmie próbę przyłączenia się do klastra za pomocą innej liczby reguł lub za pomocą różnych reguł z innych hostów, nie zostanie zaakceptowany jako część klastra. Pozostała część klastra będzie kontynuować obsługę ruchu. Jednocześnie do dziennika zdarzeń systemu Windows zostanie wprowadzony komunikat. Należy sprawdzić w dzienniku zdarzeń, który host powoduje konflikt z innymi hostami klastra, rozwiązać ten konflikt, a następnie ponownie uruchomić równoważenie obciążenia sieciowego na tym hoście.

  • Lista wszystkich obecnie zainstalowanych reguł portów jest sortowana według zakresu portu.

  • Parametry ustawione w oknie dialogowym Właściwości są odnotowywane w rejestrze na każdym hoście.

Dodatkowe informacje


Spis treści