Okno dialogowe ODBC — ustawienia dla tekstu zawiera między innymi następujące formanty:

Informacje o źródle danych

Identyfikuje plik. Pole Opis, które domyślnie jest puste, może zawierać kwalifikatory opisowe.

Baza danych

Domyślna lokalizacja pliku. Jeśli chcesz zmienić lokalizację, kliknij przycisk Wybierz katalog.

Pliki

Lista rozszerzeń nazw plików tekstowych w źródle danych. Aby używać wszystkich plików w katalogu, zaznacz pole wyboru Domyślne (*.*). Aby używać tylko plików z określonymi rozszerzeniami, wyczyść pole wyboru Domyślne (*.*) i dodaj wymagane rozszerzenia. Jeśli pole wyboru Domyślne (*.*) jest wyczyszczone, domyślne są rozszerzenia *.asc, *csv, *.tab i *.txt.

Aby dodać rozszerzenie, wpisz je w polu Rozszerzenie i kliknij przycisk Dodaj. Rozszerzenie musi być określone w formacie *.xxx. Aby na przykład używać plików .dat, należy wpisać *.dat. Aby usunąć rozszerzenie, zaznacz je na liście Rozszerzenie i kliknij przycisk Usuń.

Definiuj format

W oknie dialogowym Definiowanie formatu tekstu można zdefiniować format kolumn w wybranym pliku i określić schemat dla poszczególnych tabel danych.

Uwaga:
Jeśli jest używany sterownik Tekst, podczas wykonywania instrukcji CREATE TABLE z nazwą bez rozszerzenia jest tworzony plik bez rozszerzenia. Aby w oknie dialogowym Definiowanie formatu tekstu były wyświetlane pliki bez rozszerzeń, do listy Rozszerzenie w oknie dialogowym ODBC — ustawienia dla tekstu należy dodać wpis „*.”.

Uwaga:
Szczegółowe i programowe informacje o tym sterowniku znajdują się w witrynie MSDN Library. Inne informacje można znaleźć w sekcjach Konwersja źródła danych, Wpisy rejestru usługi IISAM, Pliki usługi ISAM dla tekstu i Pliki wspólnego składnika ODBC w tym pliku pomocy.

Zobacz także