W oknie dialogowym Definiowanie formatu tekstu można zdefiniować format kolumn w wybranym pliku i określić schemat dla poszczególnych tabel danych. Okno dialogowe Definiowanie formatu tekstu zawiera między innymi następujące formanty:

Dodaj

Dodaje kolumnę na podstawie wartości pól Typ danych, Nazwa i Szerokość.

Znaki

ANSI lub OEM. Opcja OEM określa zestaw znaków inny niż ANSI i jest domyślnie wybrana, jeśli format elementu zaznaczonego na liście Tabele nie jest zdefiniowany.

Nagłówek z nazwą kolumny

Określa, czy kolumny pierwszego wiersza wybranej tabeli będą używane jako nazwy kolumn. Jeśli format elementu zaznaczonego na liście Tabele nie jest zdefiniowany, wartością domyślną jest FALSE (wyczyszczone pole wyboru).

Kolumny

Lista nazw poszczególnych kolumn tabeli zaznaczonej na liście Tabele podana zgodnie z kolejnością kolumn w tabeli.

Typ danych

Możliwy typy danych to BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT lub SINGLE. W przypadku typów danych daty należy użyć formatu „dd-mmm-rr”, „mm-dd-rr”, „mmm-dd-rr”, „rrrr-mm-dd” lub „rrrrr-mmm-dd”, gdzie gdzie „mm” oznacza numer miesiąca, a „mmm” oznacza skrót literowy nazwy miesiąca.

Ogranicznik

Niestandardowy znak ogranicznika, którym rozdzielane są kolumny. Dozwolony jest tylko jeden znak i nie może to być podwójny cudzysłów (”). Ta opcja jest włączona, jeśli w polu Format została wybrana opcja Rozdzielany niest..

Format

Format rozdzielony lub o stałej długości. Jeśli jest rozdzielony, musi zostać wskazany typ używanego ogranicznika: przecinek (CSV), tabulator lub znak specjalny (niestandardowy). Jeśli format elementu zaznaczonego na liście Tabele nie jest zdefiniowany, wartością domyślną jest Rozdzielany CSV.

Jeśli jest wybrany Format o stałej długości i pole wyboru Nagłówek z nazwą kolumny jest zaznaczone, pierwszy wiersz musi być rozdzielony przecinkami.

Zgadnij

Kliknij, aby wygenerować wartości typu danych, nazwy i szerokości dla kolumn w wybranej tabeli, skanując jej zawartość zgodnie z wartością wybraną w polu listy Format. Przycisk ten jest aktywny, jeśli tabela jest w formacie rozdzielonym. Kolumny poprzednio zdefiniowane na liście Kolumny są usuwane i zamieniane na nowe wpisy. Jeśli pole wyboru Nagłówek z nazwą kolumny nie jest zaznaczone, nazwy kolumn są generowane jako F1, F2 i tak dalej.

Ta funkcja działa tylko dla kolumn mniejszych niż 64 513 bajtów.

Modyfikuj

Kliknij, aby zmodyfikować zaznaczoną kolumnę na podstawie wartości pól Typ danych, Nazwa i Szerokość.

Nazwa

Nazwa zaznaczonej kolumny. Umożliwia określenie nowej nazwy istniejącej lub nowej kolumny.

Jeśli pole wyboru Nagłówek z nazwą kolumny jest zaznaczone, wyświetlona nazwa kolumny jest ignorowana.

Usuń

Usuwa zaznaczoną kolumnę.

Wierszy do skanowania

Liczba wierszy, które instalator lub sterownik będzie skanować podczas ustawiania kolumn i typów danych kolumn. Jeśli format elementu zaznaczonego na liście Tabele nie jest zdefiniowany, domyślnie ustawiana jest wartość 25, ale można ją zmienić na dowolną liczbę od 1 do 32767.

Tabele

Lista wszystkich plików pasujących do listy rozszerzeń określonej w katalogu wybranym w oknie dialogowym ODBC — ustawienia dla tekstu.

Jeśli jest wybrana opcja <domyślna>, lista Kolumny jest wyłączona.

Szerokość

Wartość może zostać zmieniona dla kolumn CHAR lub LONGCHAR. W przypadku innych typów danych pole Szerokość jest wyłączone i nie jest w nim wyświetlana żadna wartość. Jeśli format elementu zaznaczonego na liście Tabele nie jest zdefiniowany, wartością domyślną jest 1.

Zobacz także