Przed użyciem okna dialogowego Ustawianie opcji zaawansowanych należy najpierw wprowadzić nazwę logowania i hasło dla tego sterownika.

W zależności od wymagań systemu dotyczących zabezpieczeń, sterownik może monitować o nazwę i hasło użytkownika, jeśli źródło danych korzysta z systemowej bazy danych (bazy danych grupy roboczej). Nazwa domyślna to Admin, a domyślne hasło programu Microsoft Access dla użytkownika Admin to pusty ciąg.

Podczas uzyskiwania dostępu do dowolnej bazy danych programu Access sterownik będzie używał następujących opcji, które są dostępne w oknie dialogowym Ustawianie opcji zaawansowanych.

DefaultDir

Identyfikuje domyślny katalog, do którego sterownik ma uzyskiwać dostęp.

Driver

Umożliwia wprowadzenie niestandardowej nazwy sterownika programu Access.

FIL

Typ pliku. „MS Access” dla programu Microsoft Access.

ExtendedAnsiSQL

Atrybut ciągu połączenia. Ustawienie „1” włącza takie funkcje aparatu Jet 4.0, jak tworzenie i upuszczanie widoków i procedur, wykrywanie obcięcia danych nowe typy danych i korzystanie z zarezerwowanej listy wyrazów SQL-92. Wartość domyślna wynosi „0” i nie zezwala na korzystanie z żadnej z tych funkcji.

ImplicitCommitSync

Określa sposób zapisywania w bazie danych zmian dokonanych poza transakcją. Początkowo ta wartość wynosi „Tak”, co oznacza, że sterownik programu Microsoft Access będzie czekał, aż zostanie ukończone przekazywanie w transakcji wewnętrznej/niejawnej.

MaxBufferSize

Rozmiar, w kilobajtach, wewnętrznego bufor wykorzystywanego przez program Microsoft Access do przesyłania danych do i z dysku. Domyślny rozmiar buforu wynosi 2048 kB (co jest wyświetlane jako 2048). Można użyć dowolnej wielokrotności 256. Jest to ta sama wartość, co ustawiana w polu Rozmiar buforu w oknie dialogowym Ustawienia.

MaxScanRows

Liczba wierszy, które będą skanowane podczas ustawiania typów danych kolumn na podstawie istniejących danych.

Może to być dowolna liczba od 1 do 16. Wartość domyślna wynosi 8; jeśli wartość wynosi 0, skanowane są wszystkie wiersze. Liczba przekraczająca limit spowoduje wystąpienie błędu.

PageTimeout

Czas, w dziesiętnych częściach sekundy, przez który nieużywana strona pozostaje w buforze. W przypadku sterownika programu Microsoft Access wartość domyślna wynosi 0,5 sekundy i musi być większa niż 0. Ta opcja dotyczy wszystkich źródeł danych korzystających ze sterownika programu Microsoft Access.

ReadOnly

Określa, że baza danych jest tylko do odczytu i nie można w niej wprowadzać żadnych zmian.

SafeTransactions

Jeśli wartość wynosi 0, wszystkie transakcje są przekazywane natychmiast. Jeśli wartość wynosi 1, wszystkie transakcje są zapisywane na dysku w chwili operacji przekazania, ale wydajność jest nieco gorsza.

Threads

Liczba wątków w tle, z których mogą korzystać aparaty. Wartość ta domyślnie wynosi 3. Użytkownik może zwiększyć liczbę wątków, jeśli baza danych jest intensywnie wykorzystywana.

UserCommitSync

Określa, czy sterownik programu Microsoft Access będzie wykonywał jawne transakcje zdefiniowane przez użytkownika asynchronicznie. Wartość domyślna wynosi „Tak”, co oznacza, że sterownik programu Microsoft Access będzie czekał, aż zostanie ukończone przekazywanie w transakcji zdefiniowanej przez użytkownika.

Zmiana wartości na „Nie” może mieć nieprzewidywalne konsekwencje dla transakcji w środowisku, gdzie pracuje wielu użytkowników.