Okno dialogowe ODBC — ustawienia dla programu Microsoft Access zawiera między innymi następujące formanty:

Informacje o źródle danych

Identyfikuje bazę danych Access, wybierając domyślnie nazwę przypisaną przez producenta. Pole Opis, które domyślnie jest puste, może zawierać kwalifikatory opisowe.

Baza danych

Kliknij przycisk Napraw (Okno dialogowe Naprawianie bazy danych), aby naprawić uszkodzoną bazę danych Access, lub przycisk Kompaktuj (Okno dialogowe Baza danych do kompaktowania z), aby zmniejszyć ilość niewykorzystanego miejsca. Kliknij przycisk Wybierz lub Utwórz, aby otworzyć istniejącą lub nową bazę danych.

Systemowa baza danych

Kliknij, aby wybrać udostępnioną bazę danych. Domyślna nazwa użytkownika to Admin, a domyślne hasło programu Microsoft Access dla użytkownika Admin to pusty ciąg.

Opcje

Kliknij, aby zmienić następujące opcje sterownika:

  • Limit czasu strony. Czas (w dziesiętnych częściach sekundy), przez który nieużywana strona pozostaje w buforze. Wartość ta musi być zawsze większa niż 0.
  • Rozmiar buforu. Rozmiar, w kilobajtach, wewnętrznego buforu wykorzystywanego przez program Microsoft Access do przesyłania danych do i z dysku. Może to być dowolna wielokrotność 256.
  • Ograniczenia dostępu do bazy danych.

Zaawansowane

Kliknij, aby skonfigurować dodatkowe opcje wydajności sterownika.

Uwaga:
Szczegółowe i programowe informacje o tym sterowniku znajdują się w witrynie MSDN Library. Inne informacje można znaleźć w artykułach Konwersja źródła danych, Pliki programu Access, Wpisy rejestru usługi IISAM i Pliki wspólnego składnika ODBC. Dostępna jest pomoc techniczna do produktu.