Okno dialogowe ODBC — ustawienia dla programu Paradox zawiera między innymi następujące formanty:

Informacje o źródle danych

Identyfikuje bazę danych Paradox, wybierając domyślnie nazwę przypisaną przez producenta. Pole Opis, które domyślnie jest puste, może zawierać kwalifikatory opisowe.

Baza danych

Te opcje umożliwiają znalezienie bazy danych Paradox lub użycie katalogu bieżącego. Ponadto można wybrać określoną wersję dowolnej zainstalowanej bazy danych.

Opcje

Kliknij, aby zmienić następujące opcje sterownika wpływające na dostęp, usługi i wydajność:

  • Kolejność sortowania. Określa kolejność sortowania pól.
  • Wyłączny. Zezwala na dostęp tylko jednemu użytkownikowi i zwiększa wydajność.
  • Limit czasu strony. Ustawia czas, w dziesiętnych częściach sekundy, przez który nieużywana strona pozostaje w buforze.
  • Nazwa użytkownika. Nazwa użytkownika programu Paradox, która jest wyświetlana innym użytkownikom plików programu Paradox, jeśli napotkają na blokadę.
  • Styl sieci. Styl dostępu do sieci używany podczas uzyskiwania dostępu do danych programu Paradox.
Uwaga:
Szczegółowe i programowe informacje o tym sterowniku znajdują się w witrynie MSDN Library. Inne informacje można znaleźć w sekcjach Konwersja źródła danych, Pliki programu Paradox, Wpisy rejestru usługi IISAM i Pliki wspólnego składnika ODBC w tym pliku pomocy. Paradox jest produktem firmy INPRISE Corporation i jest do niego dołączony osobny plik pomocy.