Jaki problem należy rozwiązać?

Co najmniej jeden komputer kliencki nie wykrywa serwera telefonii.

Przyczyna:  Nie można ustanowić połączenia sieciowego z serwerem, ponieważ jest on niepoprawnie skonfigurowany.

Rozwiązanie:  Upewnij się, że są spełnione następujące warunki:

  • Komputery klienckie mogą pomyślnie logować się do domeny.

  • Komputery klienckie mogą pomyślnie kontaktować się z serwerem przy użyciu polecenia ping.

  • Serwer telefonii jest poprawnie skonfigurowany.

Zobacz też: Zarządzanie serwerami telefonii.

Komputery klienckie nie wykrywają linii na serwerze telefonii.

Przyczyna:  Serwer telefonii nie został poprawnie skonfigurowany lub użytkownicy nie mają autoryzacji, aby uzyskać dostęp do linii na serwerze.

Rozwiązanie:  Gdy program oparty na interfejsie TAPI uzyskuje dostęp do linii na serwerze telefonii, użytkownik uruchamiający proces programu jest najpierw uwierzytelniany. Aby użytkownik mógł widzieć linie, muszą one być przypisane do tego użytkownika. Upewnij się, że serwer został skonfigurowany poprawnie i użytkownikowi przypisano linie na serwerze.

Zobacz też:  Zarządzanie serwerami telefonii; Przypisywanie użytkownika telefonii do linii lub telefonu.

Użytkownik nie widzi linii lub telefonów na serwerze telefonii, mimo że serwer jest skonfigurowany poprawnie, a linie i telefony zostały przypisane do użytkownika.

Przyczyna:  Na komputerze klienckim nie włączono funkcji korzystania z serwera telefonii.

Rozwiązanie:  Użyj polecenia tcmsetup na komputerze klienckim, aby określić serwer telefonii.

Zobacz też:  Określanie serwerów telefonii na kliencie telefonii; Korzystanie z narzędzia wiersza polecenia TcmSetup.

Nie można uruchomić programu po anulowaniu działania okna dialogowego z informacjami o lokalizacji telefonii.

Przyczyna:  Program wymaga interfejsu TAPI do tłumaczenia adresów, ale w procesie tłumaczenia adresów są wymagane aktualne informacje o lokalizacji telefonii, które nie zostały określone.

Rozwiązanie:  Gdy jest wyświetlane okno dialogowe z informacjami o lokalizacji, użytkownik musi wprowadzić kraj/region, numer kierunkowy i ustawienia dostępu do linii zewnętrznej oraz określić, czy będzie używane wybieranie tonowe, czy impulsowe. Zamiast tego użytkownik może utworzyć lokalizację telefonii.

Zobacz też:  Temat dotyczący zmieniania sposobu wybierania numerów telefonu w systemie Windows, zawarty w instrukcji obsługi Centrum sieci i udostępniania (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=81008) (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Użytkownik nie widzi nowej linii na serwerze telefonii, mimo że administrator serwera przypisał go do tej linii.

Przyczyna:  Gdy zalogowany użytkownik zostanie przypisany do linii na serwerze telefonii, nowe ustawienia nie będą dostępne do czasu ponownego uruchomienia usługi Telefonia na komputerze klienckim.

Rozwiązanie:  Zatrzymaj wszystkie programy klienckie oparte na interfejsie TAPI, które są uruchomione na kliencie, co spowoduje wyłączenie usługi Telefonia. Gdy programy klienckie zostaną uruchomione ponownie, będą wykrywać nowo przydzielone linie. Jeśli interfejs TAPI nie wyłączy się, ponownie uruchom komputer kliencki.

Zobacz też:  Zarządzanie klientami i użytkownikami telefonii.

Program telefonii niepoprawnie wybiera numer zamiejscowy.

Przyczyna:  Program nie wysyła poprawnego numeru do interfejsu TAPI.

Rozwiązanie:  Sprawdź, czy numer został wprowadzony poprawnie. Jeśli nie zaimplementowano reguł wybierania numerów zamiejscowych dla numeru kierunkowego kraju/regionu, spróbuj wprowadzić numer telefonu w kanonicznym formacie adresu:

+kod_kraju/regionu(numer_kierunkowy)numer_abonenta

Jest to uniwersalny format adresu dla numerów telefonów, który jest rozpoznawany przez interfejs TAPI. W tym formacie jest rozróżniany numer kierunkowy kraju/regionu, numer kierunkowy i numer, więc interfejs TAPI będzie wybierał numer zgodnie z regułami wybierania numerów dla danego kraju lub regionu.

Zobacz też:  Temat dotyczący reguł wybierania numerów telefonu i kanonicznego formatu adresów w dokumentacji technicznej Centrum sieci i udostępniania (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=81010, strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Dodatkowe informacje


Spis treści