Aby można było zabezpieczyć komputer za pomocą modułu TPM (Trusted Platform Module), należy go najpierw zainicjować.

Komputery wyprodukowane w taki sposób, aby spełniały wymagania programu logo systemu Windows Vista, zawierają funkcję pre-boot systemu BIOS, która ułatwia zainicjowanie modułu TPM komputera za pomocą Kreatora inicjowania modułu TPM.

Po uruchomieniu Kreatora inicjowania modułu TPM można określić, czy moduł TPM komputera został zainicjowany, czy nie.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej. Ponadto komputer musi być wyposażony w zgodny system BIOS i moduł TPM.

Aby uruchomić Kreatora inicjowania modułu TPM
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. W polu Otwórz wpisz tpm.msc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

 4. W menu Akcja kliknij polecenie Inicjuj moduł TPM, aby uruchomić Kreatora inicjowania modułu TPM.

 5. Jeśli moduł TPM nigdy nie był inicjowany lub jest wyłączony, Kreator inicjowania modułu TPM wyświetli okno dialogowe Włączanie zabezpieczeń sprzętowych modułu TPM. To okno dialogowe zawiera wskazówki dotyczące inicjowania lub włączania modułu TPM. Kontynuuj tę procedurę.

  Uwaga

  Jeśli moduł TPM jest już włączony, Kreator inicjowania modułu TPM wyświetli okno dialogowe Tworzenie hasła właściciela modułu TPM. Pomiń pozostałą część tej procedury i przejdź do procedury „Aby ustawić prawa własności modułu TPM” w dalszej części tego tematu.

  Uwaga

  Jeśli Kreator inicjowania modułu TPM wykryje, że system BIOS w komputerze nie jest zgodny, nie można kontynuować pracy Kreatora inicjowania modułu TPM. Zostanie wyświetlony alert informujący, że należy zapoznać się z instrukcjami inicjowania modułu TPM zawartymi w dokumentacji producenta komputera.

 6. Kliknij polecenie Uruchom ponownie.

 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie systemu BIOS. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, który ma na celu sprawdzenie, czy użytkownik ma fizyczny dostęp do komputera i że modułu TPM nie próbuje włączyć złośliwe oprogramowanie.

  Uwaga

  Monity na ekranie systemu BIOS i wymagane klawisze zależą od producenta komputera.

 8. Po ponownym uruchomieniu komputera zaloguj się na nim z tymi samymi poświadczeniami administracyjnymi, których użyto do uruchomienia tej procedury.

 9. Kreator inicjowania modułu TPM zostanie automatycznie uruchomiony ponownie. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

 10. Przejdź do następnej procedury.

Aby zakończyć inicjowanie modułu TPM, należy określić jego właściciela. Proces określania praw własności obejmuje utworzenie hasła właściciela modułu TPM. Aby uzyskać więcej informacji na temat hasła właściciela, zobacz temat Omówienie hasła właściciela modułu TPM.

Aby ustawić prawa własności modułu TPM
 1. Jeśli nie przechodzisz bezpośrednio z ostatniej procedury, uruchom Kreatora inicjowania modułu TPM. Aby zapoznać się z czynnościami wymaganymi w tym celu, zobacz punkt „Aby uruchomić Kreatora inicjowania modułu TPM” wcześniej w tym temacie.

 2. W oknie dialogowym Tworzenie hasła właściciela modułu TPM kliknij opcję Utwórz hasło automatycznie (zalecane).

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie hasła właściciela modułu TPM kliknij opcję Zapisz hasło.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz lokalizację, w której hasło ma zostać zapisane, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Plik z hasłem zostanie zapisany jako nazwa_komputera.tpm.

  Ważne

  Zalecamy zapisanie hasła właściciela modułu TPM na nośniku wymiennym i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.

 5. Kliknij opcję Wydrukuj hasło, aby wydrukować hasło na papierze.

  Ważne

  Zalecamy wydrukowanie hasła właściciela modułu TPM i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.

 6. Kliknij przycisk Zainicjuj.

  Uwaga

  Proces inicjowania modułu TPM może zająć kilka minut.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

  Przestroga

  Nie zgub hasła. W przeciwnym razie nie będzie można wprowadzić zmian administracyjnych bez wyczyszczenia modułu TPM. Może to spowodować utratę danych.