Klucz główny magazynowania jest wbudowany w zabezpieczenia sprzętowe modułu TPM (Trusted Platform Module). Służy on do ochrony kluczy TPM tworzonych przez aplikacje, aby nie można było ich użyć bez modułu TPM.

W przeciwieństwie do klucza poręczenia (który jest tworzony w czasie produkcji modułu TPM) klucz główny magazynowania jest tworzony podczas określania właściciela modułu TPM. Oznacza to, że po wyczyszczeniu modułu TPM i przejęciu własności przez innego użytkownika tworzony jest nowy klucz główny magazynowania.

Klucz główny magazynowania jest zdefiniowany przez organizację TCG (Trusted Computing Group). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem „TCG Architecture overview” (Omówienie architektury TCG) dostępnym w witrynie sieci Web organizacji TCG (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69584, strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Dodatkowe informacje