Tryby przekierowywania brokera połączeń usług pulpitu zdalnego

W usłudze Broker połączeń usług pulpitu zdalnego można przekierować klienta do serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego, na którym znajduje się jego sesja, przez przekierowywanie adresów IP lub przekierowywanie tokenów routingu. Podczas konfigurowania ustawień usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego można wybrać tryb przekierowywania klienta w narzędziu Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego.

Przekierowywanie adresów IP

Domyślnie serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego używa przekierowywania adresów IP, w ramach którego klient wysyła zapytanie do usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego i zostaje przekierowany do istniejącej sesji za pomocą adresu IP serwera, na którym istnieje ta sesja. Aby można było używać tej metody przekierowywania, komputery klienckie muszą mieć możliwość łączenia się z serwerami Host sesji usług pulpitu zdalnego w farmie bezpośrednio za pomocą adresu IP. Jeśli klienci mogą łączyć się bezpośrednio z serwerami Host sesji usług pulpitu zdalnego, zaleca się zaakceptowanie domyślnego działania. Przekierowywania adresów IP należy używać na przykład wtedy, gdy w ramach rozwiązanie równoważenia obciążenia jest używany dowolny z następujących elementów:

  • Funkcja równoważenia obciążenia w usłudze Broker połączeń usług pulpitu zdalnego z działaniem okrężnym systemu DNS

  • Funkcja równoważenia obciążenia sieciowego (NLB, Network Load Balancing)

  • Sprzętowy moduł równoważenia obciążenia nieobsługujący tokenów routingu w usłudze Broker połączeń usług pulpitu zdalnego

Przekierowywanie tokenów routingu brokera połączeń usług pulpitu zdalnego

Zamiast przekierowywania adresów IP można skonfigurować dla serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego przekierowywanie tokenów routingu w usłudze Broker połączeń usług pulpitu zdalnego. Tego trybu należy jednak używać tylko wtedy, gdy dane rozwiązanie równoważenia obciążenia w sieci obsługuje tokeny routingu w usłudze Broker połączeń usług pulpitu zdalnego.

Jeśli serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego zostanie skonfigurowany do używania tokenów routingu w usłudze Broker połączeń usług pulpitu zdalnego jako metody przekierowywania, adres IP serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego nie będzie wysyłany do klienta. Adres IP będzie osadzany w tokenie. Po ponownym nawiązaniu połączenia z modułem równoważenia obciążenia klient zostanie przekierowany za pomocą tokenu routingu do istniejącej sesji na odpowiednim serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego w farmie.

Po przełączeniu do trybu przekierowywania tokenów można wybrać tylko jeden adres IP służący do ponownego łączenia. Wybrany adres musi spełniać następujące kryteria:

  • Musi to być adres IP karty sieciowej połączonej z modułem równoważenia obciążenia.

  • Musi to być adres skonfigurowany w module równoważenia obciążenia jako adres IP serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Uwaga

Jeśli rozwiązanie równoważenia obciążenia obsługuje adresy IPv6, należy wybrać tylko adres IPv6.

Dodatkowe informacje


Spis treści