Polecenie psadmin

NAZWA

Polecenie psadmin - narzędzie wiersza polecenia systemu Windows do zarządzania synchronizacją haseł.

SKŁADNIA

psadmin [computername] [common_option] [add | delete | list]
psadmin [computername] [common_option] config [config_option]

OPIS

Narzędzie wiersza polecenia systemu Windows - psadmin - służy do zarządzania składnikiem Synchronizacja haseł programu Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX zarówno na określonym komputerze, jak i globalnie. Akcja wykonywana przez polecenie psadmin zależy od określonego argumentu polecenia.

Oprócz typowych dla niego argumentów, z poleceniem psadmin można stosować następujące typowe opcje i argumenty reprezentowane przez parametr common_option w składni polecenia:

Parametr Definicja

-u username

Nazwa konta użytkownika, którego zachowanie synchronizacji haseł ma zostać zmodyfikowane lub wyświetlone.

-p password

Hasło konta użytkownika, którego zachowanie synchronizacji haseł ma zostać zmodyfikowane lub wyświetlone.

-?

Umożliwia wyświetlanie informacji dotyczących korzystania z polecenia.

Polecenie psadmin przyjmuje następujące opcje konfiguracji:

Parametr Definicja

-comp name

Komputer, do którego są stosowane opcje konfiguracji. Jeśli parametr -comp nie jest określony, synchronizacja haseł modyfikuje domyślne ustawienia konfiguracji. Jeśli parametr -comp jest jedyną określoną opcją, zostanie wyświetlona konfiguracja synchronizacji haseł określonego komputera.

-enable direction

Służy do określania kierunku synchronizacji haseł. Zmienna direction może zawierać jedną z następujących wartości:

WintoUnix: powoduje synchronizowanie zmian haseł wprowadzonych na komputerach z systemem operacyjnym Windows do komputerów z systemem operacyjnym UNIX.

UnixToWin: powoduje synchronizowanie zmian haseł wprowadzonych na komputerach z systemem operacyjnym UNIX do komputerów z systemem operacyjnym Windows.

BothDir: umożliwia dwukierunkową synchronizację haseł.

-key keyvalue

Służy do ustawiania klucza szyfrowania i odszyfrowywania dla komputera określonego przez parametr -comp. Jeśli wartość argumentu keyvalue jest losowa, synchronizacja haseł używa losowego klucza szyfrowania.

-port number

Służy do ustawiania numeru portu dla określonego komputera.

-retry number

Służy do określania liczby dozwolonych ponownych prób. Ponieważ ta opcja jest ustawieniem globalnym, może być używana tylko wtedy, gdy nie jest używany parametr -comp.

-interval secs

Służy do określania czasu (w sekundach) między ponownymi próbami. Ponieważ ta opcja jest ustawieniem globalnym, może być używana tylko wtedy, gdy nie jest używany parametr -comp.

-log [yes | no]

Służy do włączania i wyłączania rejestrowania. Ponieważ ta opcja jest ustawieniem globalnym, może być używana tylko wtedy, gdy nie jest używany parametr -comp.

-?

Służy do wyświetlania informacji dotyczących korzystania z polecenia psadmin oraz argumentów tego polecenia.

Polecenie psadmin przyjmuje poniższe argumenty:

Parametr Definicja

add computername

Służy do dodawania określonego komputera do listy komputerów uczestniczących w synchronizacji haseł.

delete computername

Służy do usuwania określonego komputera z listy komputerów uczestniczących w synchronizacji haseł.

list

Służy do wyświetlania listy komputerów uczestniczących w synchronizacji haseł.

syncSNIS [yes | no]

Włącza (yes) lub wyłącza (no) automatyczną synchronizację haseł w kierunku od systemu Windows do systemu UNIX dla wszystkich kont sieciowej usługi informacyjnej migrowanych do roli Usługi domenowe Active Directory (AD DS). Dodanie parametru syncSNIS do polecenia psadmin z wartością „yes” spowoduje wyświetlenie monitu o wykonanie testu zgodności z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Ze względów bezpieczeństwa zdecydowanie zaleca się wykonanie tego testu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących testów zgodności, zobacz Najważniejsze wskazówki dotyczące synchronizacji haseł.


Spis treści