Polecenie nisadmin

NAZWA

Polecenie nisadmin to narzędzie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do administrowania serwerem sieciowej usługi informacyjnej.

SKŁADNIA

nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]]
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] mkmaster -d domain 
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] mkslave -d domain -m server
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] addserver -d domain -m server
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] delserver -d domain -m server
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] config option[...]
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] syncall 
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] start 
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] stop 
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] pause 
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] continue 
nisadmin [computer] [-u usr [-p pword]] encryptiontype 
     -d domain {crypt | md5}

OPIS

Narzędzie wiersza polecenia systemu Windows nisadmin służy do administrowania serwerem sieciowej usługi informacyjnej na komputerze lokalnym lub zdalnym. Jeśli użytkownik jest zalogowany za pomocą konta, które nie ma wymaganych uprawnień, istnieje możliwość określenia nazwy użytkownika i hasła dla konta, które takimi uprawnieniami dysponuje. Akcja wykonywana przez polecenie nisadmin zależy od podanego argumentu polecenia.

Oprócz typowych dla niego argumentów, z poleceniem nisadmin można stosować następujące opcje i argumenty:

Parametr Definicja

computer

Umożliwia określenie nazwy komputera zdalnego, który ma być przedmiotem administrowania. Komputer można określić za pomocą nazwy WINS (Windows Internet Name Service), nazwy DNS (Domain Name System) lub adresu IP.

-u usr

Umożliwia określenie nazwy użytkownika, którego poświadczenia mają być używane. Może być konieczne dodanie nazwy domeny do nazwy użytkownika w postaci domain\username.

-p pword

Umożliwia określenie hasła użytkownika wskazanego za pomocą opcji -u. Określenie opcji -u z pominięciem opcji -p powoduje wyświetlenie monitu o podanie hasła.

Akcja wykonywana przez polecenie nisadmin zależy od określonego argumentu polecenia:

Parametr Definicja

mkmaster

Umożliwia zmianę serwera podrzędnego (nazywanego też serwerem SLAVE) w serwer główny. Opcja i argument, które wymieniono niżej, są wymagane podczas używania parametru mkmaster:

 • -d domain   Określa nazwę domeny, dla której jest dokonywana zmiana.

mkslave

Umożliwia zmianę serwera głównego w serwer podrzędny (nazywany też serwerem SLAVE). Opcje i argumenty, które wymieniono niżej, są wymagane podczas używania parametru mkslave:

 • -d domain   Określa nazwę domeny, dla której jest dokonywana zmiana.

 • -m server   Określa nazwę kontrolera domeny, który ma zostać podwyższony do poziomu serwera głównego.

config

Służy do konfigurowania parametrów usługi. Używając parametru config, należy podać co najmniej jedną z poniższych opcji:

 • pushint=[[days:]hh:]mm   Określa interwał sprawdzania zmian wprowadzonych w mapach sieciowej usługi informacyjnej (NIS) w usłudze Active Directory i rozpropagowywania ich do serwerów pomocniczych sieciowej usługi informacyjnej dla wszystkich domen przez usługę - w dniach, godzinach i minutach. Jeśli są określone godziny (hh), wartość hh musi być z zakresu od 0 do 23, a wartość mm musi być z zakresu od 0 do 59.

 • logging={n[ormal] | v[erbose]}    Określa ilość informacji, które mają być dostępne w dziennikach zdarzeń. Należy określić wartość normal (lub n), aby rejestrować tylko zdarzenia awarii, lub wartość verbose (lub v), aby rejestrować zdarzenia awarii, ostrzeżeń i operacji ukończonych pomyślnie.

addserver -d domain -m server

Umożliwia dodanie określonego komputera jako serwera podrzędnego. Opcje i argumenty, które wymieniono niżej, są wymagane podczas używania parametru addserver.

 • -d domain   Określa nazwę domeny, dla której jest dokonywana zmiana.

 • -m server   Określa nazwę kontrolera domeny, który ma zostać dodany jako serwer podrzędny.

delserver -d domain -m server

Usuwa określony serwer podrzędny. Opcje i argumenty, które wymieniono niżej, są wymagane podczas używania parametru delserver.

 • -d domain   Określa nazwę domeny, dla której jest dokonywana zmiana.

 • -m server   Określa nazwę serwera podrzędnego do usunięcia.

syncall

Pozwala natychmiast zsynchronizować zmienione mapy z mapami na serwerach podrzędnych z systemem UNIX.

start

Pozwala uruchomić usługę serwera sieciowej usługi informacyjnej.

stop

Pozwala zatrzymać usługę serwera sieciowej usługi informacyjnej.

pause

Pozwala wstrzymać usługę serwera sieciowej usługi informacyjnej.

continue

Pozwala kontynuować działanie usługi serwera sieciowej usługi informacyjnej.

encryptiontype

Określa metodę używaną do szyfrowania haseł systemu UNIX dla określonej domain. W przypadku domen, w których na wszystkich komputerach z systemem UNIX jest uruchomiony system Linux z szyfrowaniem MD5, tą wartością może być md5. W przypadku domen zawierających jeden lub więcej komputerów z systemem UNIX z uruchomionym dowolnym innym systemem operacyjnym lub metodą szyfrowania tą wartością musi być crypt (wartość domyślna). Na wszystkich komputerach w domenie musi być używana ta sama metoda.

Jeśli nie zostanie podany argument polecenia, wykonanie polecenia nisadmin spowoduje wyświetlenie bieżących ustawień serwera sieciowej usługi informacyjnej.

Zobacz też


Spis treści