Pomocou karty Pripojenie môžete určiť spôsob pripojenia k údajom pomocou poskytovateľa pripojenia OLE DB.

Karta Pripojenie v dialógovom okne Prepojenie údajov – vlastnosti je určená pre konkrétneho poskytovateľa a zobrazujú sa na nej iba vlastnosti pripojenia požadované vybratým poskytovateľom pripojenia OLE DB. Vlastnosti pripojenia umožňujú zadať umiestnenie údajov a spôsob pripojenia k nim. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii ku každému konkrétnemu poskytovateľovi pripojenia OLE DB.

Nasledujúca tabuľka popisuje väčšinu možností pripojenia.

Možnosť Popis

Zdroj údajov

Zadajte názov zdroja údajov, ku ktorému chcete pristupovať. Zvyčajne je to názov servera.

Umiestnenie

Zadajte umiestnenie zdroja údajov, ku ktorému chcete pristupovať. Zvyčaje je to názov databázy.

Použiť integrované zabezpečenie systému Windows NT

Kliknite na túto možnosť, ak chcete používať službu overovania, aby ste mohli identifikovať.

Ak chcete túto funkciu používať, poskytovateľ pripojenia OLE DB musí podporovať službu overovania. Príkladom je poskytovateľ pripojenia OLE DB pre server SQL Server. V zdroji údajov tiež musíte mať povolenia na používanie služby overovania.

Použiť meno používateľa a heslo

Na túto položku kliknite, ak chcete použiť poskytnuté meno používateľa a heslo na overenie svojich prihlasovacích informácií k zdroju údajov.

Meno používateľa

Zadajte identifikáciu používateľa, ktorá sa má použiť na overenie, keď sa prihlasujete k zdroju údajov.

Heslo

Zadajte heslo, ktoré sa má použiť na overenie, keď sa prihlasujete k zdroju údajov.

Prázdne heslo

Zadanému poskytovateľovi umožňuje vrátiť v reťazci pripojenia prázdne heslo.

Povoliť uloženie hesla

Umožňuje uložiť heslo v reťazci pripojenia. Zahrnutie hesla do reťazca pripojenia závisí od funkcií volajúcej aplikácie.

Poznámka:
Ak sa heslo uloží, vráti sa a uloží sa nemaskované a nezašifrované.

Zadajte počiatočný katalóg

Zadajte katalóg, ku ktorému chcete pristupovať po pripojení.

Testovať pripojenie

Na toto tlačidlo kliknite, ak chcete vyskúšať pripojenie na zadaný zdroj údajov. Ak pripojenie zlyhá, skontrolujte, či sú nastavenia správne. Napríklad chyby v pravopise a rozlišovanie veľkých a malých písmen môže spôsobiť zlyhanie pripojenia.

Poznámky

Poznámka:
Ďalšie informácie o pripojení pomocou Prepojenia údajov nájdete v článku Data Link API Overview (Prehľad rozhrania API Prepojenia údajov) v lokalite MSDN.